Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Ξεκινά η απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων

Υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία απόσυρσης των παλιάς τεχνολογίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και φορτηγών μέχρι 3,5 τόνων και τον τρόπο καταβολής των οικονομικών κινήτρων τόσο για την απόσυρση όσο και για την αγορά οχήματος νέας τεχνολογίας και θα αρχίσει να εφαρμόζεται αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Τα οχήματα για απόσυρση πρέπει να παραδίδονται από τους ιδιοκτήτες τους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους σε έναν από τους 81 εγκεκριμένους χώρους επεξεργασίας (Εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής) από όπου θα λαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση παραλαβής του προς απόσυρση οχήματος, προκειμένου μέσα σε 8 ημέρες η εγκατάσταση επεξεργασίας να χορηγήσει το πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος.

Στη συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό μαζί με τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος πρέπει να διαβιβάζεται σε οποιαδήποτε διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες εκδίδει τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής του, που αποτελεί το δικαιολογητικό για την παροχή του οικονομικού κινήτρου της απόσυρσης που καταβάλλεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το προς απόσυρση όχημα κινείται αυτοδύναμα, φέρει όλα τα μηχανικά του μέρη και είναι πλήρες αμαξώματος.

Για την παροχή οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας εκτός από την ανωτέρω διαδικασία πρέπει στην άδεια του νέου να αναγράφεται το αποσυρθέν και η πληρωμή της επιδότησης θα καταβληθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.

Η απόφαση

Αναλυτικότερα, το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται:

1. Η παροχή οικονομικών κινήτρων για την απόσυρση ελαφρών φορτηγών και την αντικατάσταση αυτών, εφόσον το φορτηγό αυτοκίνητο έχει κυβισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα κυβικά του Πίνακα 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» και ωφέλιμο φορτίο μέχρι 1.500 Kg.

2. Οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση και αντικατάσταση βαρέων οχημάτων (φορτηγών) αφορούν τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν μεικτό βάρος σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Πίνακα 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Άρθρο 2

Διαδικασία απόσυρσης

Προκειμένου ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος να κάνει χρήση του κινήτρου για την απόσυρση των οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας που κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις Β, Γ και Δ σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α 181/2009) και να λάβει την προβλεπόμενη επιδότηση, θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

1. Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά μέχρι 3.5 τόνους μεικτό φορτίο, η διαδικασία της απόσυρσης - επεξεργασίας γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

Αναλυτικά η διαδικασία απόσυρσης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

i) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, μέλος του δικτύου του εγκεκριμένου συστήματος ΟΤΚΖ και λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του ΠΔ 116/2004. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος, αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει:

- να οδηγείται προς παράδοση αυτοδύναμα

- να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη

- να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος

ii) Το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 116/2004 εκδίδει πιστοποιητικό καταστροφής το οποίο και χορηγείται από το σύστημα ή μέσω του σημείου συλλογής στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη, μέσα σε 8 ημέρες από τη χορήγηση της βεβαίωσης παραλαβής του ΟΤΚΖ.

iii) Μέσα στην ως άνω αναφερόμενη προθεσμία, αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης OTKZ σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να γίνει οριστική διαγραφή του ΟΤΚΖ.

iv) Η ως άνω υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την λήψη του πιστοποιητικού καταστροφής και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή σε εκπρόσωπο του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, την μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής εις διπλούν υπογεγραμμένη από την υπηρεσία αυτή.

v) Η μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής στην οποία αναγράφεται επιπλέον ότι η οριστική διαγραφή έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελεί το δικαιολογητικό για την παροχή οικονομικού κινήτρου απόσυρσης στον ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εφαρμογή για την αναγραφή της παραπάνω παρατήρησης, οι αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. υποχρεούνται να συμπληρώνουν την παραπάνω παρατήρηση χειρόγραφα επί της μηχανογραφημένης πράξης οριστικής διαγραφής.

vi) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 8 του ΠΔ 116/04 πιστοποιητικό καταστροφής περιλαμβάνει επιπλέον πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται αν πληρούνται ή όχι οι απαιτήσεις για τα αποσυρόμενα οχήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1. i. του παρόντος άρθρου και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της εγκατάστασης επεξεργασίας σχετικά με την κατάσταση του οχήματος. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πιστοποιητικού καταστροφής.

2. Για τα φορτηγά που είναι μεγαλύτερα από 3.5 τόνους μικτό φορτίο, η διαδικασία απόσυρσης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

i) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα σε εγκατάσταση επεξεργασίας ΟΤΚΖ μέλος του δικτύου του εγκεκριμένου συστήματος ΟΤΚΖ, το οποίο έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και θα λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει:

- να οδηγείται προς παράδοση αυτοδύναμα

- να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη

- να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος

ii) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού, καταθέτει σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τη βεβαίωση παραλαβής, μαζί με κομμένο αριθμό πλαισίου και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου να γίνει η διαγραφή του οχήματος. Η ως άνω υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει την μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής εις διπλούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την λήψη της βεβαίωσης παραλαβής το οποίο και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού.

iii) Η μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής στην οποία αναγράφεται επιπλέον ότι η οριστική διαγραφή έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελεί το δικαιολογητικό για την παροχή οικονομικού κινήτρου απόσυρσης στον ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εφαρμογή για την αναγραφή της παραπάνω παρατήρησης, οι αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. υποχρεούνται να συμπληρώνουν την παραπάνω παρατήρηση χειρόγραφα επί της μηχανογραφημένης πράξης οριστικής διαγραφής.

iv) Στη βεβαίωση παραλαβής θα γίνεται σαφής αναφορά ότι πληρούνται ή όχι οι απαιτήσεις για τα αποσυρόμενα οχήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 i. του παρόντος άρθρου.

v) Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εφαρμογή της οριστικής διαγραφής των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντί της μηχανογραφημένης πράξης της οριστικής διαγραφής θα εκδίδεται μη μηχανογραφημένη πράξη και θα τοποθετείται στον οικείο φάκελο του φορτηγού αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας δεν κατατίθενται.

Αρθρο 3: Εξαιρέσεις

Των οικονομικών κινήτρων των προβλεπομένων στο άρθρο 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εξαιρούνται:

i) Οχήματα τα οποία έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό

ii) Οχήματα που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας/ σημεία συλλογής τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις των παρ. 1.i και 2.i του άρθρου 2 της παρούσας.

iii) Οχήματα για τα οποία oι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι έχουν υποβάλει δήλωση ακινησίας, εκτός εάν άρουν την ακινησία από την αρμόδια υπηρεσία, καταβάλουν τα οφειλόμενα τέλη και ανακτήσουν την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις και διαδικασία για την παροχή οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος

1. Η παροχή οικονομικού κινήτρου με την αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου EURO 4 ή EURO 5 οχήματος πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία απόσυρσης της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και οχήματα μέχρι 3.5 τόνους μικτό βάρος ή της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας για τα οχήματα που είναι μεγαλύτερα από 3.5 τόνους.

2. Η παροχή οικονομικού κινήτρου με την αγορά οχήματος σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται εφόσον το όχημα που αποσύρεται αντικαθίσταται με όχημα το οποίο περιλαμβάνεται στον ίδιο πίνακα 4, 5 ή 6 του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ανεξαρτήτως κυβισμού ή βάρους).

3. Η αγορά του νέου οχήματος αποδεικνύεται από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον στην εν λόγω άδεια αναγράφεται η ένδειξη " από απόσυρση του…. Ε.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.".

Άρθρο 5

Τρόπος καταβολής οικονομικών κινήτρων

1. Για το οικονομικό κίνητρο της απόσυρσης ορίζεται ως τίτλος πληρωμής η πράξη οριστικής διαγραφής (μηχανογραφημένη ή μη).

2. Για το κίνητρο της αγοράς αυτοκινήτου εκδίδεται τίτλος πληρωμής από την αρχή που εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας, στην οποία αναγράφεται και ο αριθμός του αποσυρθέντος αυτοκινήτου, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής.

3. Με βάση τους ανωτέρω κατά περίπτωση τίτλους πληρωμής, στους οποίους θα αναγράφονται από την εκδούσα αρχή η ένδειξη τίτλος πληρωμής, το προς πληρωμή ποσό, καταβάλλονται τα ποσά των κινήτρων κατά περίπτωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος ή τη Δ.Ο.Υ. χωρικής αρμοδιότητας, που διαθέτουν τμήμα εξόδων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 περίπτωση (στ) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 264) και καταλογίζονται στον Ειδικό Φορέα 23/200 και κωδικό αριθμό εξόδου 5195 "Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης".

4. Κατά την πληρωμή του ποσού σύμφωνα με τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α 90).

Αρθρο 6: Διάρκεια

Οι διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ έχουν ισχύ έως την 31.12.2012.

Η παροχή του κινήτρου απόσυρσης πραγματοποιείται εφόσον το αυτοκίνητο έχει αποσυρθεί από την ισχύ της παρούσας και εντεύθεν.

To οικονομικό κίνητρο για την αγορά οχήματος, πραγματοποιείται από την ισχύ της παρούσας και καθ΄ όλη τη διάρκεια της ως άνω χρονικής περιόδου.

Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της απόσυρσης νοείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο πιστοποιητικό καταστροφής ή στη βεβαίωση παραλαβής στην περίπτωση απόσυρσης βαρέων οχημάτων.

Άρθρο 7

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΚΥΑ, τα ακόλουθα παραρτήματα:

Παράρτημα I: Πιστοποιητικό Καταστροφής

Παράρτημα II: Δήλωση κατάστασης οχήματος

Παράρτημα III: Βεβαίωση παραλαβής

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΕΣΤΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ


http://www.naftemporiki.gr/

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

«Το πακέτο για το Αιγαίο»


Παρακολουθώντας τη χθεσινή τηλεμαχία μεταξύ των αρχηγών των δύο μεγαλύτερων κομμάτων και τα τηλεοπτικά πάνελ που ακολούθησαν ή τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, καταλαβαίνουμε τη μεγάλη πολιτική -και όχι μόνο-απάτη που προσπαθούν να πλασάρουν τα (κατ` όνομα) ΜΜΕ.

Οι διαπλεκόμενοι ,κάθε κοπής και ραφής, έχουν επιδοθεί σε ένα διαρκή αγώνα δημιουργίας πολιτικής αυταπάτης, με τελικό σκοπό να μας πλασάρουν ως ιδανικό (...) μελλοντικό πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο χωρίς συγκροτημένη σκέψη, χωρίς πολιτικές προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα μας .
Έναν άνθρωπο με απόψεις για τα εθνικά και κοινωνικά θέματα που αγγίζουν τα όρια του επικίνδυνου!

Μέχρι πότε θα υποτιμάται από την πλειονότητα των ΜΜΕ η νοημοσύνη του ελληνικού λαού;
Τι
κρύβεται πίσω από την απροκάλυπτη σύμπραξη «νταβατζήδων»-Γ. Παπανδρέου;
Ποιο το τίμημα που θα κληθούμε να πληρώσουμε; Είναι άραγε μόνο χρηματοοικονομικής υφής τοπικού χαρακτήρα (έργα, κοινοτικά προγράμματα, τραπεζικά δορίκτητα ) ή στο βάθος το διακύβευμα αυτής της εξωθεσμικής σύμπραξης μυρίζει ...πετρέλαιο και συμφέροντα για τους πέραν του Ατλαντικού ;

Μια πρώτη ένδειξη είναι η αναφορά του κ.Γ.Παπανδρέου στον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ήταν στην κυβέρνηση του πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου , όταν το 1995 τον παρακολουθούσε να αφήνει άφωνους όλους όσους παρευρίσκονταν στην ΔΕΘ.

Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου γνώριζε πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις σύμμαχο-συνέταιρο τον Ρώσο, γνωρίζοντας από τότε ότι έρχεται ....«το πακέτο για το Αιγαίο».

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι οι αρχικές υπογραφές είχαν μπει από τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που τότε ήταν υπουργός Εξωτερικών.
Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ο κ. Γ. Παπανδρέου στην ουσία δεν θέλει ( και το δείχνει παντοιοτρόπως, για όσους ξέρουν να αποκωδικοποιούν) την επανεκλογή του κ. Κάρολου Παπούλια , καθώς θεωρεί ότι θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια του(ς).

Ακόμα και εχθές ,που ο κ. Κώστας Καραμανλής τον στρίμωξε για το θέμα του αγωγού στην μεταξύ τους τηλεμαχία, απαντώντας χρησιμοποίησε ... «δελφικό χρησμό» παρατάσσοντας την λέξη ... «ελπίζω»!

Φυσικά μόνο τυχαία δεν είναι ότι τις ίδιες ακριβώς ενστάσεις, περί ... «προστασίας του περιβάλλοντος», κατά ....σύμπτωση έθεσε και ο νέος (πριν ακόμα σχεδόν εκλεγεί), ακροδεξιός πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, που είναι γνωστό ότι αλληθωρίζει πέραν του Ατλαντικού. Όπως ακριβώς, όχι αλληθωρίζει αλλά κοιτά ευθέως, και ο κ.Γ. Παπανδρέου!

Αλλά προσέξτε! Δεν είναι μοναχά αυτό. Το μυστικό κρύβεται λίγες γραμμές πιο πάνω. Αυτό, που για τους «ιντελεκτουαλισμικά» παρακολουθούντες τα πεπραγμένα στην χώρα μας, περιγράφεται λακωνικά ως....«το πακέτο για το Αιγαίο»!!!

http://politis-gr.blogspot.com/

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Στο τελικό τραπέζι του Pokerstars.com EPT της Βαρκελώνης ο Γιώργος Καπάλας! Φοβερή Ελληνική επιτυχία!

09.09.09

ImageΕπιβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά τις ικανότητες αλλά και το ταλέντο του ως παίκτης, ο Γιώργος “gkap13” Καπάλας εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο τελικό τραπέζι του Pokerstars.com EPT της Βαρκελώνης !

Η Day 4 διήρκησε περίπου 10 ώρες , ξεκινώντας με τον Έλληνα παίκτη στο «τιμόνι» του chip count . Η ολοκλήρωση της τον βρήκε πέμπτο σε μάρκες – αρκετές για να δώσουν την ευκαιρία στον Γιώργο να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στο τουρνουά!

O Γιώργος ξεκίνησε στο ίδιο τραπέζι με 2 κατόχους τίτλων EPT! Tον Μάικλ «Timex» McDonald και τον Ιαν Μπουμπλί. Γρήγορα όμως έδειξε τα δόντια του, αποκλείοντας τον Άνταμ Μάρκοβιτς στην 23η θέση! Οι δύο παίκτες παίξανε ρέστα σε flop 9h 5c Ac, με τον Μαρκοβιτς να κρατα As Qc και τον Γιώργο 8c 9c! Το turn ήταν το 4s, το river όμως ήταν το 7c δίνοντας flush στον Γιώργο!

ImageΛίγο μετά ήρθε η πρώτη μονομαχία Μακντόναλτ – Καπάλα, με τον δεύτερο να πηγαίνει πάσο όταν ο πρώτος πόνταρε σε pot Qc 8h 2d. Είχε προηγηθεί raise του Γιώργου preflop και re-raise του “Timex” στο οποίο ο Έλληνας παίκτης έκανε call.

Σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της μέρας, ο Μπερτράν “ElkY” Γκροπελιέ αποκλείστηκε στη 19η θέση (26.000 ευρώ) όταν έπαιξε ρέστα με Kd Jd. Δέχθηκε όμως το call από τον Ολεξάντρ Βασερφάιρερ με As 4s. To board δεν άλλαξε τις ισορροπίες, ολοκληρώνοντας έτσι μια ακόμα καλή εμφάνιση του Γάλλου σε μεγάλο τουρνουά.

Στο μεταξύ, στο τραπέζι του Γιώργου, ο Μάικ Μακντόναλντ προσπάθησε 3 φορές με raise να αποκομίσει κάποιες μάρκες. Και τις 3 φορές όμως δέχθηκε re-raise και αναγκάστηκε να πετάξει τα φύλλα του – την τελευταία μάλιστα, δια χειρός Γιώργου Καπάλα! Λίγο αργότερα εκτυλίχθηκε στο feature table, το τραπέζι του Γιώργου, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα hands της βραδιάς!

Ο Γιώργος έκανε raise από το button και ο Καναδός Ματ Λαποσί έκανε call στο blig blind. Το flop ήταν 4c 7s 8h. O Λαποσί έκανε check και ο Καπάλας πόνταρε 67.000, με τον Καναδό να κάνει raise στις 156.000! Ο Γιώργος έκανε το call με το turn να έρχεται 4d. O Λαποσί έκανε και πάλι check και ο Καπάλας πόνταρε 190.000, με τον Καναδό να κάνει νέο check-raise στις 403.000! Ο Γιώργος, μετά από σκέψη, προχώρησε σε raise all-in! Το stack του ήταν μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου, και ο Καναδός πήγε πάσο άμεσα, δίνοντας το μεγάλο αυτό pot στον Γιώργο!

ImageΣυνεχίζοντας στους επιθετικούς του ρυθμούς, ο Γιώργος έκανε raise preflop στις 48.000 με τον Άσα Σμιθ να προχωρα σε re-raise all-in στις 368.000. Ο Γιώργος έκανε το call κρατώντας As Jc, με τον Άγγλο αντίπαλό του να κρατά λοζέ 5-ρια. Το board είχε Άσσο… αλλά και 5-ρι : 5c Ah 9h Qd Td, δίνοντας το pot στον Σμιθ.

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος έκανε call σε preflop raise all-in του Μάικλ Γκρέκο που όμως είχε μικρό stack – 143.000 μάρκες. Κρατούσε λοζέ δυάρια, με τον Γκρέκο όμως να έχει λοζέ 6-ρια στα χέρια του και να κερδίζει, τελικά, το pot.

Ο Σμιθ βρέθηκε και πάλι στο δρόμο του Γιώργου, όταν ο τελευταίος έκανε call από το big blind, preflop στο raise των 62.000 του Άγγλου. Τo flop ήταν 3h Jc 9s και μετά από 2 check, το turn ήρθε 7c. O Γιώργος πόνταρε το μισό pot περίπου – 80.000 και ο Σμιθ έκανε απλώς call, με το river να έρχεται 8s. Ο Γιώργος «πυροβόλησε» και πάλι – αυτή τη φορά 185.000. Με τον Σμιθ να σκέφτεται, ο Έλληνας παίκτης ζήτησε χρόνο ενός λεπτού (ρολόι) για να πάρει ο Σμιθ την απόφασή του. Τελικά, ο Άγγλος παίκτης πήγε πάσο.

Στη συνέχεια, αρκετές καρδιές ανεβάσανε απότομα σφυγμούς όταν ο Γιώργος και ο Μιχάι Μανόλι παίξανε ρέστα preflop. Και οι δύο όμως κρατούσαν Α-9, και μοιράστηκαν έτσι το pot σε αυτό το, ανώδυνο και για τους 2, hand.

O Λαποσί , σε ένα επόμενο hand, φρόντισε να πάρει εν μέρει «εκδίκηση» για τη μπλόφα που δεν πέρασε νωρίτερα στον Γιώργο : Με το pot να ανέρχεται στις 650.000 περίπου και το board να δείχνει 3d Td 9s 9h 2s, ο Καναδός πόνταρε 168.000 . Ο Γιώργος έκανε το call με τον Λαποσί να δείχνει λοζέ 7-ρια – φύλλο ικανό να πάρει το pot αφού ο Γιώργος πέταξε τα φύλλα του στο muck.

ImageΜε τον Μάικ Μακντόναλντ να «εγκαταλείπει» το event στην 11η θέση (για 40.000 ευρώ) και τον Κόρνελ Κίμπαν στη 10η θέση (για 50.000 ευρώ) οι 9 παίκτες καθήσανε σε ένα τραπέζι για έναν, και μοναδικό αποκλεισμό, πριν την ολοκλήρωση της βραδιάς. Νωρίτερα, ο Γιώργος είχε κονταροχτυπηθεί και πάλι με τον Λαποσί, έχοντας κάνει raise preflop στις 78.000 . Ο τελευταίος όμως προχώρησε σε re-raise στις 182.000, στοίχημα που είδε ο Γιώργος. Στο flop, Kc 5c Ts ο Καναδός πόνταρε 161.000, στοίχημα που είδε ο συμπατριώτης μας. Στο turn όμως, το 5h, o Λαποσί πόνταρε και πάλι , 284.000, αναγκάζοντας τον Γιώργο να πάει πάσο.

Στο 9-θεσιο τελικό τραπέζι, ο Γιώργος ξεκίνησε με 893.000 μάρκες, 5ος στο chip count. Εκεί, ο Έλληνας παίκτης επιχείρησε να «τελειώσει» τη βραδιά, βλέποντας με Kh Jc το all-in preflop του Σαντιάγο Τεραζας που κρατούσε As Tc. Το board όμως έδειξε 2s 6h Ts 9d 6s, «χαλώντας» τα σχέδια του Γιώργου.

Πριν τη λήξη της βραδιάς, ο Γιώργος – ο οποίος στο μεταξύ είχε πέσει λίγο κάτω από τις 500.000 μάρκες – κατόρθωσε να διπλασιάσει το stack του, παίζοντας ρέστα preflop με λοζέ 8-ρια, απαντώντας έτσι στο αρχικό raise του Λαποσί. Ο Καναδός αποφάσισε να κάνει το call κρατώντας… 5-9! Ευτυχώς για τον Έλληνα παίκτη τα 8-ρια διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι και το river, διπλασιάζοντας έτσι το stack του.

Δική σου η επιταγή Γιώργο !!
Δική σου η επιταγή Γιώργο !!
Τελικά, η Day 4 ολοκληρώθηκε όταν Μαρκ Γκούντγουιν και Τζούλιεν Νούιτεν παίξανε ρέστα preflop κρατώντας A-Q και Α-Κ. Το αρχικό προβάδισμα του δεύτερου ανατράπηκε από το flop , χάρη σε μία ντάμα. Τα turn και river ήταν άνευ σημασίας, στέλνοντας τον Νούιτεν στο rail και τους υπόλοιπους 8 παίκτες στην τελευταία, 5η μέρα του event!

Ο Γιώργος θα ξεκινήσει στο τελικό τραπέζι ώντας 5ος στο chip count. Τα chip stacks του ιδίου και των 7 αντιπάλων του έχουν ως εξής :

Κάρτερ Φίλιπς – 4.421.000
Μάρκ Γκούντγουιν - 3.100.000
Ματ Λαποσί – 2.938.000
Άσα Σμιθ – 1.380.000
Γιώργος Καπάλας – 826.000
Τόνι Οζάλα – 754.000
Σαντιάγο Τεράζας – 546.000
Μιχάι Μανόλι – 410.000

ImageΕν τω μεταξύ αξίζει να υπενθυμισουμε τα χρηματικά έπαθλα για το final table:

1η θέση - €850,000
2η θέση - €530,000
3η θέση - €300,000
4η θέση - €250,000
5η θέση - €200,000
6η θέση - €160,000
7η θέση - €120,000
8η θέση - €80,000

Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού που ένας Έλληνας θα δώσει το παρόν σε κάποιο Main Event final table. Μετά τον Κώστα Αλεξίου πέρσι στην Πράγα ήρθε η σειρά του Γιώργου Καπάλα να διεκδικήσει τον τίτλο ενός εκ των σημαντικότερων poker events της σαιζόν.

Για ακόμα μια φορά, ευχόμαστε στον Γιώργο καλή επιτυχία στην προσπάθειά του για την κατάκτηση της πρώτης θέσης!


http://www.pokerland.gr

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

Κρατούνται σε φυλακή της Τεχεράνης. Καταδικάστηκαν σε θάνατο επειδή από μουσουλμάνες έγιναν Χριστιανές


Αυτές οι δυο γυναίκες θα πεθάνουν!

Μεργιέμ Ρόσταμπουρ και Μερζιέχ Εσμεϊλαμπάντ, καταδικασμένες σε θάνατο επειδή έγιναν χριστιανές


Στο Ιράν, η 27χρονη Μεργιέμ (Μαρία) Ρόσταμπουρ και η 30χρονη Μαρζιέχ Εσμεϊλαμπάντ θα πεθάνουν επειδή άλλαξαν θρήσκευμα.
Σύμφωνα με την είδηση της εφημερίδας Bild, στο Ιράν, δύο γυναίκες καταδικάστηκαν σε θάνατο με την κατηγορία ότι έγιναν χριστιανές.
Η Meryem και η Marziah που κρατούνται σε φυλακή της Τεχεράνης μαστιγώνονται κάθε φορά που ο ιμάμης καλεί για προσευχή τους πιστούς μουσουλμάνους, ταπεινώνονται και τιμωρούνται με στέρηση τροφής και νερού.


Συνελήφθηκαν στις 5 Μαρτίου όταν έγινε έφοδος στο σπίτι τους και βρέθηκε εκεί η Καινή Διαθήκη. Η υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγγραφέας Sabatina James που αγωνίζεται για την απελευθέρωσή τους διαμαρτύρεται: «Ζουν στην απομόνωση και ανακρίνονται με τα μάτια κλειστά. 5 φορές την ημέρα, όταν ο ιμάμης καλεί σε προσευχή, μαστιγώνονται. Τους δίνουν πολύ λίγο νερό και φαγητό.»


Σύμφωνα με τους Ισλαμικούς νόμους του Ιράν, όσοι εγκαταλείπουν το ισλάμ, αν πρόκειται για γυναίκες, 5 φορές την ημέρα-τις ώρες που καλούνται οι «πιστοί» σε προσευχή- μαστιγώνονται και μέχρι να υποκούσουν (εννοεί να επιστρέψουν στο ισλάμ) ευτελίζεται η ποιότητα της ζωής τους και μειώνεται η ποσότητα φαγητού και νερού που τους παρέχεται.
Πηγή: http://haber.mynet.com/detay/dunya/bu-iki-kadin-idam-edilecek/468288


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1: Στην ιστοσελίδα της Sabatina James, συγκεκριμένα στη σελίδα http://www.sabatina-ev.de/Botschaft.html υπάρχει περιεκτική αναφορά στην υπόθεση. Εκεί μαθαίνουμε ότι οι δυο γυναίκες κρατούνται από τον Μάρτιο στη φυλακή Evin, αρχικά σε ένα κελί με άλλες 25 γυναίκες και στη συνέχεια σε απομόνωση, ότι η πρώτη μέρα της δίκης ήταν στις 9 Αυγούστου και ότι παρότι ο δημόσιος κατήγορος κ. Haddad πίεσε να απαρνηθούν την πίστη τους γραπτά και προφορικά, εκείνες δήλωσαν επανειλημμένα ότι «δεν μετανιώνουν για τίποτα και δεν θα αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό».


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2: Στην ιστοσελίδα http://www.isavelives.be/en/node/3401 υπάρχει παλιότερο άρθρο της 9ης Απριλίου, πριν δηλ. καταδικαστούν οι δυο κοπέλες. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε ότι οι αρχές ζήτησαν από τις οικογένειές τους 400.000 δολάρια για να τις ελευθερώσουν (οι οικογένειες δεν τα είχαν, πρότειναν να υποθηκεύσουν τα σπίτια τους αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό) και ότι δεν τους έδιναν πρόσβαση σε δικηγόρο αλλά τους επέτρεπαν να δέχονται μια επίσκεψη την εβδομάδα και… ένα τηλεφώνημα 1 λεπτού την ημέρα η καθεμιά! Εκεί υπάρχουν και κάποιες διευθύνσεις όπου μπορούσε να απευθυνθεί κανείς μέχρι τοις 20 Μαΐου. Το άρθρο μάλλον προέρχεται από την ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας. Δείτε εδώ την περιληπτική αναφορά της Διεθνούς Αμνηστίας στην υπόθεση: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/030/2009/en


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ 1 (αποστολή fax):

Ετοιμάσαμε ένα μικρό μήνυμα στην αγγλική, το οποίο μπορείτε να στέλνετε από αυτή τη σελίδα στην πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο) και στη μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ. Στις 4 Σεπτεμβρίου προσθέσαμε και το e-mail της ιρανικής πρεσβείας στις Βρυξέλλες. Η πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα, όπως μας είπαν τηλεφωνικά, δεν έχει ε-mail αλλά μόνο FAX, το οποίο είναι: +302106747945. Όποιοι έχουν φαξ μπορούν να στείλουν τη διαμαρτυρία τους σε αυτό. Μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο όσο το να στείλετε την παρακάτω φόρμα, αλλά έχει σημασία να το κάνετε!

Το μήνυμα διαμαρτυρίας έχει ως εξής στα ελληνικά:

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι από τον Μάρτιο του 2009 κρατούνται σε φυλακή της Τεχεράνης δυο γυναίκες, η 27χρονη Μεριέμ Ρόσταμπουρ και η 30χρονη Μαρζιέχ Εσμελαϊμπάντ, οι οποίες καταδικάστηκαν σε θάνατο επειδή από μουσουλμάνες έγιναν χριστιανές.

Η είδηση αυτή ήδη μεταδίδεται με μεγάλη ταχύτητα στο Ίντερνετ και προκαλεί πολλά αρνητικά σχόλια για τη χώρα σας.

Ενώνουμε τη φωνή μας με αυτή της ακτιβίστριας Sabatina James και πολλών άλλων επώνυμων και ανώνυμων, ακτιβιστών και απλών ανθρώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, ζητώντας να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι Μεριέμ Ρόσταμπουρ και Μαρζιέχ Εσμεϊλαμπάντ να αφεθούν αμέσως ελεύθερες.»

(Ονοματεπωνυμο, τηλ/νο, Υπογραφή)


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ 2 (αποστολή email):

Ετοιμάσαμε ένα μικρό μήνυμα στην αγγλική, το οποίο μπορείτε να στέλνετε μέσω email στην πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο) info@iran-embassy.org.uk
στη μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ iran@un.int
και στο e-mail της ιρανικής πρεσβείας στις Βρυξέλλες secretariat@iranembassy.be
και συμπληρώνουμε στο τέλος το ονοματεπώνυμό μας με ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (οι ελληνικοί χαρακτήρες δεν θα είναι εγκατεστημένοι και δεν θα μπορούν να διαβαστούν από τους παραλήπτες)

ENGLISH TEXT

In Iran, 27 year old Meryem Rostampour and 30 year old Marzieh Amirizadeh Esmaeilabad (see the above photo) will be put to death on charges of having changed their religion.

Since March 2009, both Meryem and Marzieh are being detained in Tehran’s notorious Evin prison. First with 25 women in one (!) cell, then in solitary confinement, where they were interrogated while blindfolded. Their crime? They were Muslims and they converted to Christianity.

The fact that we find particularly worrying is that there is an ongoing investigation against Mariam and Marzieh, for «apostasy».

The provision of Iranian law for cases of abandoning Islam is life imprisonment or the death penalty.

In addition, clause 225.10 of this law foresees for women : «During the five daily prayer times, they must be whipped and their living conditions and the quantity of food, clothing and water must be lowered until they show remorse.»

The 9th of August 2009 was the first day in court. Haddad, the deputy prosecutor insisted with great pressure that the women should renounce their Christian faith, both in writing and verbally. According to secure information, it was a moving sight, how the two women persisted, even with Mr. Haddad, and repeatedly stressed that they did not regret anything and would not recant their faith in Christ.

SOURCE: http://haber.mynet.com/detay/dunya/bu-iki-kadin-idam-edilecek/468288 (in Turkish), http://www.isavelives.be/en/node/3401 and http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/030/2009/en (in English) and the webpage of Sabatina James (in German): http://www.sabatina-ev.de/Botschaft.html

Name:
Surname:
Town:
Country:Σχόλιο Αντιπαρακμής:

Συγχαίρουμε την προσπάθεια της Ομάδας γυναικών ΑΓΑΖΗΛΟΣ . Η σελίδα τους εκπλήσσει και πρωτοτυπεί εδώ και πολλά χρόνια.

Η στέρηση της τροφής, οι μαστιγώσεις κάθε φορά που καλεί ο Ιμάμης σε προσευχή και η ποινή του θανάτου που καραδοκεί μας εξοργίζει και μας καλεί σε άμεση λήψη μέτρων.

Από σήμερα στέλνουμε το παραπάνω κείμενο (το κείμενο στα Αγγλικά) μέσω εμαιλ στις ακόλουθες ηλεκτρονικές δ/νσεις:

iran@un.int

secretariat@iranembassy.be

info@iran-embassy.org.uk

http://tolimeri.blogspot.com/

Πανηγυρίζουν στα Σκόπια για την ενδεχόμενη εκλογή Παπανδρέου...έκανε δηλώσεις και ο Σκοπιανός πρέσβης!!

ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΛΟΒΕΡΔΟ - MONO ΣΤΟ "ΣΤΟΧΟ"
Δεν κρύβουν την χαρά τους οι γυφτοσκοπιανοί για το ενδεχόμενο να έχουμε Γιωργάκη πρωθυπουργό και Λοβέρδο Υπουργό Εξωτερικών και μάλιστα το κάνουν απροκάλυπτα και με δημόσιες δηλώσεις τους. Ο πρέσβυς μάλιστα των Σκοπίων στο Λονδίνο Γκεόργκι Σπάσοφ (Βούλγαρος είναι ο άνθρωπος και το παίζει "μακεδόνας") έσπευσε να πανηγυρίσει δηλώνοντας:

"Το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Λοβέρδος -ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου- έχουν ήδη ανακοινώσει μιά διαφορετική προσέγγιση στη διαφορά μας με την Ελλάδα" ο πρέσβυς συνέχισε λέγοντας πως "βασική προυπόθεση είναι η ελληνική πλευρά να προβεί σε περαιτέρω παραχωρήσεις"...

συνέχεια εδώ


http://www.greekalert.com/