Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Πρωτοφανής επιθετική ενέργεια των Τούρκων στο ΑιγαίοΣχηματισμός 6 Τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών (4 F-16 & 2 RF-4), εισήλθε στο FIR ΑΘΗΝΩΝ νοτίως Σάμου, στις 13:05.
Στις 13:08, τα αεροσκάφη του σχηματισμού πραγματοποίησαν υπέρπτηση άνωθεν Φαρμακονησίου,
στις 13:09 υπέρπτηση άνωθεν Αγαθονησίου,
στις 13:17 υπέρπτηση άνωθεν Λεβίθα,
στις 13:18 υπέρπτηση άνωθεν Κίναρου, στις 13:25 υπέρπτηση άνωθεν Φούρνων
και στις 13:28 υπέρπτηση άνωθεν Αγαθονησίου.
Κατά τη διάρκεια των υπερπτήσεων τα αεροσκάφη πετούσαν σε ύψος από 20.000 έως 26.000 πόδια και εξήλθαν του FIR ΑΘΗΝΩΝ νοτίως Σάμου, στις 13:28.
Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και αναγνωρίσθηκαν, σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.
Πρόκειται για πρωτοφανή επιθετική ενέργεια που όμοια της δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν
http://www.antinews.gr/

Ο Αδαμάντιος Κοραής είχε προειδοποιήσει από το 1831 για τη σημερινή μας κατάντια


Από τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ

Σαν έπεσε στα χέρια μου το μανιφέστο που έγραψε ο Αδαμάντιος Κοραής το 1831, σε ηλικία 83 ετών, με τίτλο «Προς τους Ελευθέρους Έλληνας» και αφού το διάβασα προσεκτικά, στην κυριολεξία εκτινάχτηκα από την καρέκλα μου. Ο σπουδαίος φιλόσοφος και πατριάρχης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού είχε προβλέψει λίγο πριν το τέλος της ζωής του, με εκπληκτική ακρίβεια, όλα αυτά τα θλιβερά που συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα μας. Μέχρι και την πρόσφατη βρισιά του Θόδωρου Πάγκαλου, που αποκάλεσε τους δημόσιους υπαλλήλους «κοπρίτες», είχε κατά κάποιο τρόπο «προφητεύσει» και «ερμηνεύσει».

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι, ότι ο Κοραής εξηγεί, στο κείμενο – μανιφέστο του (180 χρόνια πριν), τις αιτίες των σημερινών μας δεινών και είχε προειδοποιήσει τους τότε Έλληνες τι έπρεπε να πράξουν για να αποφύγουν την προδιαγεγραμμένη σημερινή καταστροφή. (Φυσικά οι Έλληνες έκαναν ακριβώς τα αντίθετα). Το παραθέτω λοιπόν (με επεξηγηματικές σημειώσεις μου εντός αγκυλών) και ο καθένας, που διαθέτει την ελάχιστη κριτική ικανότητα, ας εξάγει τα συμπεράσματά του:


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
Παράκλησις ομογενούς γέροντος

Φίλοι ομογενείς, εις μίαν από τας Ελβετικάς συμπολιτείας, επάνω του προεδρικού θρόνου, φέρονται γραμμένα τα δύο ταύτα ονόματα Ελευθερία και Πατρίς (Liberte et Patrie). Το Λακωνικόν επίγραμμα τούτο είναι πολλής διδασκαλίας μεστόν, άξιον όχι μόνο να επιγράφεται εις τα πολιτικά συνέδρια, αλλά και να το φέρη κρεμαστόν πας ένας πολίτης εις το στήθος ως ιερόν εγκόλπιον και φυλακτήριον της ειρήνης, της ελευθερίας, της αρετής, εις ένα λόγο της ευδαιμονίας του. Από τα δύο ταύτα, πατρίδα λέγω και ελευθερίαν, αδιαιρέτως ενωμένα, κρέμεται όσην η Πρόνοια μας εσυγχώρεσε ν' απολαύσωμεν εις τον παρόντα κόσμο ευδαιμονίαν. Εν από τάλλο χωρισμένον δεν αρκεί να μας καταστήσει ευδαίμονας [...]

Τα μέσα ταύτα (δια την απόλαυσιν τινός καλού) είναι τα εξής:

Πρώτον μέσον. Να μείνετε ως διέταξεν απ' αρχής το προσωρινόν πολιτικόν σας σύνταγμα, αβασίλευτοι [συμβούλευσε δηλαδή, το νέο ελληνικό κράτος να είναι δημοκρατία -όπως ιδρύθηκε στην Επανάσταση- και όχι μοναρχία όπως το επιθυμούσαν οι ξένες "προστάτιδες" δυνάμεις και οι ντόπιοι ολιγαρχικοί]. [...]

Αβασίλευτοι, διότι η σημερινή πτωχή της Ελλάδος κατάστασις δεν είναι ικανή να υποφέρη βασιλείαν, πράγμα και καθ' αυτό βαρυδάπανον, και μέλλον όχι μόνον να σας καταστήση πτωχότερους, αλλά και να αμαυρώση όλους σας τους υπέρ της ελευθερίας λαμπρούς αγώνας και να σας καταβυθίση εις τον έσχατον βαθμόν της ατιμίας. Εσείς σήμερον, φίλοι ομογενείς, πολιορκείσθε από δύο φατρίας και τρέχετε κίνδυνον να μεταπέσετε από την Επτανησιακήν ψώραν [εννοεί τους επτανήσιους κόντιδες και άλλους "ευγενείς"] εις την Φαναριακήν λέπραν [εννοεί τους Φαναριώτες τουρκόδουλους ολιγαρχικούς].

Αι δύο αύται φατρίαι, αι καταπολεμούσαι σήμερον μία την άλλην, ευθύς όταν ίδωσι βασιλέα εις την Ελλάδα μέλλουν (μην αμφιβάλλετε) να ομονοήσωσιν ως αδελφοί, να περικυκλώσωσιν ως ανδράποδα τον νεοφανή βασιλέα, να συγκροτήσουν αυλήν, να τον μεταμορφώσωσιν εις δεσπότην, αν σέβεται το "Ουχ ούτως δε έσται εν υμίν", ή να τον καταστήσωσι δεσποτικώτερον, αν τρέφη τα οποία σπανίως οι βασιλείς αποστρέφονται δεσποτικά φρονήματα και να τον διδάσκωσι πώς και μέχρι πόσου να σας φορολογή, δια να συμμερίζωνται μ' αυτόν τους ιδρώτας σας, να σας βυζάνωσι και αυτό το αίμα, εώς και ουδέ εις τους φόρους αρκούμενοι να σας καταχρεώσουσι υποβάλλοντες τα κτήματά σας υποθήκην εις βαρύτατα δάνεια, των οποίων μέλλετε να πληρώνετε σεις τους τόκους και οι απόγονοί σας τα κεφάλαια.

Δεν είναι σχεδόν ουδεμία βασιλεία σήμερον αρκούμενη εις τους φόρους των υπηκόων. παρά τους συνεχώς αυξανομένους φόρους καταχρεώνονται με δάνεια, ώστε να χρεωκοπήσωσι πολλάκις [...].

Εάν εξεναντίας φορτισθήτε βασιλέα, δεν έχετε να φοβήσθε μόνον (ως έλεγα) το βαρυδάπανον. Άλλο τούτου μυριάκις βαρύτερον και αισχρότερον σας προσμένει, η καταφρόνησις. [...] ...αφού σας στραγγίξωσιν όλους τους ιδρώτας, μέλλουν και να σας καταφρονώσιν ως δούλους χρεωστούντας να τρέφετε και να στολίζετε την αργίαν των [τεμπελιά τους] και να σας ονομάζωσι Σκυλολόγιον (Canaille), καθώς μας ονόμαζαν Κιοπέκ οι Τούρκοι [και κοπρίτες κατά τον Θόδωρο Πάγκαλο]. Τοιαύτη είναι η διάλεκτος όλων των ολιγαρχικών. Πώς άλλως ημπορούσαν να διακρίνωνται από τους αδελφούς των οι τιτλοφορούμενοι ευγενέστατοι, ενδοξότατοι, εξοχώτατοι, εκλαμπρότατοι, παρά ονομάζοντες τους λαούς άθροισμα σκύλων; Ναι, φίλοι ομογενείς, Σκυλολόγιον! Ποίους; Εσάς, εκ των οποίων εγεννήθησαν οι Βότσαροι, οι Νικήται, οι Μιαούλοι, οι Κάναροι και άλλοι αείμνηστοι ήρωες. Ποιοι; οι μη όντες καλοί να τεκνογονώσι παρά Αρχοντόπουλα, Τσελεπίδας, Βεϊζατάδας [τίτλοι "ευγενείας" των πλουσίων γόνων] και άλλα αντικοινωνικά μισάδελφα, ανθρωπόμορφα θηρία.

Άλλο, φίλοι ομογενείς, όσων είπα πολύ πλέον αισχρόν και αξιοθρήνητον. Όχι μόνον θέλουν να σας ονομάζει Σκυλολόγιον [όπως και ο Πάγκαλος σας αποκαλεί κοπρίτες], αλλ' όλη των η σπουδή και η ασχολία θελ' είσθαι να σας καταστήσωσιν αληθώς Σκυλολόγιον. Μη δυνάμενοι πλέον να ζήτε εντίμως από τους κόπους των ιδίων έργων, των αργών την αργίαν μέλλετε να ζηλεύσετε [των τεμπέληδων την τεμπελιά να ζηλεύσετε], αυτούς να μιμήσθε, αυτούς να κολακεύετε, ως δεσπότας και κυρίους σας, και αυτών ανδράποδα να γίνεσθε και σκύλοι, δια να τρέφεσθε καν ως "Κυνάρια από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης αυτών" [για να τρέφεσθε ως σκυλάκια από τα ψίχουλα που θα πέφτουν από τα τραπέζια τους] (Ματθ. ιε΄, 27).

Αυτά προειδοποιούσε ο σοφός Αδαμάντιος Κοραής πριν 180 χρόνια, οι τότε Έλληνες δεν τον άκουσαν και κατάντησαμε όπως ακριβώς τα προέβλεψε. Ωστόσο, επειδή ο λόγος του είναι πάντα επίκαιρος, σκέφθηκα να τον αναδημοσιεύσω με την ελπίδα να βρει σήμερα πιο καλούς και περισσότερους ακροατές να τον λάβουν σοβαρά υπ' όψιν τους και σύντομα, γιατί άλλος καιρός δεν μας μένει, να αποτινάξουμε αυτή την αισχρή ολιγαρχία από τον τόπο μας και να ζήσουμε -επιτέλους- ελεύθεροι.

πηγη

Epikindina Filia / Melisses

Οικονομέα είσαι ΜΕΓΑΣ Μ@λάκ@ς !!!!

Τέρμα το μαστίγιο !!!

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ:"ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ"!


Τελικά κάποιοι προσπαθούν επίμονα να μας κάνουν να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε:
Popout

Τα ίδια ακριβώς είχε πει και ο Γιωργάκης:Πως δηλαδή,οι Έλληνες που πολέμησαν στη Μάχη του Μαραθώνα,το έκαναν για έναν αόριστο...φιλειρηνικό σκοπό!

ΟΧΙ,ΣΤΡΑΤΗΓΕ!ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ:
-ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΠΕΡΣΕΣ.

-ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΑΙ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ-ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΔΕΣ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΑΣΙΑΤΩΝ.

-ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.

-ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ ΤΑ ΡΟΖΑΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ ΓΙΑ "ΕΙΡΗΝΗ".
Φυσικά,δεν είμαστε κατά της ειρήνης:'Ομως,το να προσπαθείς με τα σύγχρονα άοσμα και άχρωμα "πολιτικώς ορθά" κριτήρια να δικαιολογήσεις τον αγώνα ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ των προγόνων μας,είναι απίστευτα προκλητικό!!!
Ειδικά όταν ακούγεται διά στόματος του ΑΡΧΗΓΟΥ Στρατού!

Διαβάστε λιγάκι Ιστορία,δεν κάνει κακό:Θα διαπιστώσετε πόσο...φιλειρηνιστές (με τη σημερινή,κακή έννοια) ήταν οι αρχαίοι Έλληνες!

ΝΤΡΟΠΗ,ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ!

ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ,ΕΛΛΗΝΕΣ "ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΣΤΕΣ" ΣΦΑΖΟΥΝ "ΕΙΡΗΝΙΚΑ" ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ:

111. Τότε οι Αθηναίοι παρατάχτηκαν για τη μάχη. Η δεξιά πτέρυγα ήταν κάτω από τις διαταγές του Καλλίμαχου, αφού οι Αθηναίοι συνήθιζαν εκείνη την εποχή να παραχωρούν στον πολέμαρχο τη διοίκηση αυτής της πτέρυγας· ακολουθούσαν οι διάφορες φυλές, στη συνηθισμένη σειρά τους και, τελικά, στην αριστερή πτέρυγα, παρατάχτηκαν οι Πλαταιείς. Από τη μάχη του Μαραθώνα και μετά, όταν οι Αθηναίοι κάνουν θυσίες στις ανά τετραετία γιορτές τους ο κήρυκας της Αθήνας συνδέει τα ονόματα της Αθήνας και των Πλαταιών στην προσευχή για την εύνοια των θεών. Μια συνέπεια της παράταξης των αθηναϊκών στρατευμάτων για τη μάχη ήταν η αποδυνάμωση του κέντρου στην προσπάθεια να απλωθούν αρκετά οι γραμμές, ώστε να καλύπτουν ολόκληρο το μέτωπο των Μήδων· τα δύο άκρα ήταν αρκετά ισχυρά, ενώ το κέντρο είχε λίγες μόνο γραμμές βάθος.

112. Αφού παρατάχτηκαν οι άνδρες και οι προκαταρκτικές θυσίες υποσχέθηκαν νίκη, δόθηκε το σύνθημα κι οι Αθηναίοι ξεκίνησαν τρέχοντας προς τις γραμμές του εχθρού, όχι λιγότερο από οχτώ στάδια μακριά. Οι Πέρσες, ξαφνιασμένοι που οι εχθροί τους πλησίαζαν τρέχοντας, ετοιμάστηκαν να τους αντιμετωπίσουν, με την πεποίθηση ότι οι Αθηναίοι αυτοκτονούσαν τολμώντας άμεση επίθεση, και μάλιστα με δρομαία έφοδο, με τόσο λίγες δυνάμεις, χωρίς την υποστήριξη ιππικού ή τοξοτών. Έτσι σκέφτηκαν αυτοί· οι Αθηναίοι, πάντως, πλησίασαν σε όλο το μήκος του μετώπου και πολέμησαν με αλησμόνητο τρόπο. Ήταν οι πρώτοι Έλληνες, απ’ όσο ξέρω, που επιτέθηκαν τρέχοντας και οι πρώτοι που αντίκρισαν χωρίς φόβο τη Μηδική ενδυμασία και τους άνδρες που τη φορούσαν· γιατί, ως τότε, κανείς Έλληνας δεν άντεχε ούτε ν’ ακούσει το όνομα Μήδος χωρίς να νιώσει τρόμο.

113. Η μάχη στον Μαραθώνα είχε μεγάλη διάρκεια. Στο κέντρο, όπου είχαν παραταχτεί οι ίδιοι οι Πέρσες και οι Σάκες, οι εισβολείς υπερτερούσαν, σε βαθμό, μάλιστα, που έσπασαν τις γραμμές των Ελλήνων και καταδίωξαν τους φυγάδες προς τα ηπειρωτικά· οι Αθηναίοι, όμως, από τη μια πτέρυγα και οι Πλαταιείς από την άλλη, βγήκαν νικητές. Μόλις νίκησαν, άφησαν τους ηττημένους εχθρούς να υποχωρήσουν κι έπειτα, ενώνοντας τα δυο άκρα, στράφηκαν ενάντια στους Πέρσες που είχαν διαπεράσει το κέντρο. Και πάλι κατάφεραν να υπερισχύσουν, κυνηγώντας τον οικτρά ηττημένο εχθρό και πετσοκόβοντας τις δυνάμεις του μέχρι που έφτασαν στη θάλασσα, όπου απείλησαν να καταλάβουν και να κάψουν τα πλοία.
114. Σ’ αυτή τη φάση του αγώνα σκοτώθηκε ο πολέμαρχος Καλλίμαχος, πολεμώντας γενναία, όπως κι ο Στησίλαος, γιος του Θρασύλη, ένας από τους στρατηγούς· επίσης, ο Κυνέγειρος, γιος του Ευφορίωνα, έχασε το χέρι του από τσεκούρι ανεβαίνοντας στην πρύμνη ενός πλοίου και, τελικά, και τη ζωή του, μαζί με πολλούς άλλους γνωστούς Αθηναίους.
hellas-orthodoxy

TXC -To Ksodi (Ευτυχώς υπάρχουν συγκροτήματα που μπορούν να μας ξυπνήσουν)

Αν πρωταγωνιστούσε με τους "έγχρωμους" σε τσόντα του Σειρηνάκη, τα 20 χιλιάρικα δεν θα τα έπαιρνε!!!

Αρχίζει η διχοτόμηση της Τουρκίας;


ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ

Επαναστατικά γεγονότα ενδέχεται να συντελεσθούν σύντομα στην περιοχή μας, με δραματικές και σεισμικές εκτυλίξεις σε όλη την Ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ευρασία.


Ξεχάστε τα επεισόδια με τους χούλιγκαν στο Παπαδόπουλος-Ελευθερία και τις τουρκικές υλακές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημαντικότερα και επαναστατικά γεγονότα ενδέχεται να συντελεσθούν σύντομα στην περιοχή μας, με δραματικές και σεισμικές εκτυλίξεις σε όλη την Ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ευρασία. Το περ. Σαββατοκύριακο σημειώθηκε στο Ντιγιάρμπακιρ ένα γεγονός ύψιστης και πολυδιάστατης σημασίας, που πέρασε απαρατήρητο από τον κυπριακό και ελλαδικό πολιτικό μικρόκοσμο. Το Συνέδριο για τη Δημοκρατική Κοινωνία στο Ντιγιάρμπαρκιρ υιοθέτησε σχέδιο για τη Δημοκρατική Αυτονομία εντός των συνόρων της Τουρκίας με δικαίωμα αυτοοργάνωσης των Κούρδων. Το σχέδιο εισηγείται ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ Τούρκων και Κούρδων, με τη λειτουργία τοπικού Κουρδικού Κοινοβουλίου καθώς και ελεύθερα κουρδικά τοπικά συμβούλια.

Η Άγκυρα πανικοβλήθηκε και ο Τούρκος πρόεδρος Γκιουλ αποφάσισε να περάσει τις δύο τελευταίες ημέρες του χρόνου στο Ντιγιάρμπακιρ για να εκτονωθεί η κατάσταση, εξαιτίας της επίσημης χρήσης της κουρδικής γλώσσας από δήμους της ΝΑ Τουρκίας, της δημιουργίας δίγλωσσων επιγραφών και του αιτήματος για δημοκρατική αυτονομία. Εξάλλου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Τουρκίας, Αμντουραχμάν Γιαλτσίνκαγια, διέταξε έρευνα κατά του φιλοκουρδικού Κόμματος Ειρήνης και Δημοκρατίας. Ο βουλευτής του κόμματος, Μπενγκί Γιλντίζ, δήλωσε στην τουρκική «Χουριέτ» (22/12/2010) πως «αν η κυβέρνηση δεν λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις μας, αν μας κλείσει, τότε κάποιοι μπορεί να πουν ότι "τα όπλα θα πάρουν τη θέση του διαλόγου", όπως έγινε πριν από λίγους μήνες». Εννοούσε αιματηρές επιθέσεις Κούρδων ανταρτών εναντίον φυλακίων και το θάνατο δεκάδων στρατιωτών.

Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να διασυνδεθούν προς άλλες, εξίσου κρίσιμες, που αναμένονται στο Βόρειο Ιράκ, όπου από ετών λειτουργεί κουρδικό κράτος, με πρωτεύουσα το Ερμπίλ, στην καρδιά του πετρελαιοφόρου Κιρκούκ, που οι Κούρδοι διεκδικούν παλαιόθεν. Εκεί έπρεπε να γίνει απογραφή πληθυσμού από το 2007.

Αναβλήθηκε γι’ αυτόν το μήνα. Αν και εφόσον η απογραφή πραγματοποιηθεί, θα επισημοποιήσει την κουρδική πλειοψηφία, η οποία, δικαιωματικά, θα διεκδικήσει τη λειτουργία αυτόνομου και ανεξάρτητου, πια, κράτους, στο βόρειο Ιράκ. Όμως, τα σχέδια των Κούρδων προεκτείνονται και προς την Τουρκία. Χάρτες, που από καιρό έχουν αναρτηθεί στα γραφεία του αυτόνομου κουρδικού κράτους, δείχνουν μιαν ακανόνιστη έκταση που καταλαμβάνει μέγα μέρος του Βόρειου Ιράκ με το Κιρκούκ, όλη σχεδόν την ανατολική Τουρκία και καταλήγει ανάμεσα στην Αλεξανδρέττα και τη Μερσίνα. Ας προσεχθεί τούτο το βαρυσήμαντο: Εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεθοδική διαδικασία «κουρδοποίησης» της συγκεκριμένης περιοχής, ειδικά της Μερσίνας, που βρίσκεται απέναντι από την Κύπρο.

Σταδιακά, όπως γράφει ο Γεώργιος Φίλης (διδάκτωρ γεωπολιτικής και εκδότης του περιοδικού «Στρατιωτική Ισορροπία και Γεωπολιτική», τ. 10), το κουρδικό στοιχείο, οικονομικά και πληθυσμιακά ελέγχει ήδη την περιοχή και τη Μερσίνα.

Τι επιδιώκουν οι Κούρδοι; Αν ανακηρύξουν ανεξάρτητο κράτος στο Βόρειο Ιράκ, θα διεκδικήσουν εδάφη από την Τουρκία και διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό θα σημαίνει δύο σεισμικές και καταλυτικές εξελίξεις για ολόκληρη την περιοχή: Πρώτον, την κατάρρευση του Ιράκ και την τριχοτόμησή του, με όλα τα συνεπακόλουθα για την περιοχή. Δεύτερον, τη διχοτόμηση της Τουρκίας, που είναι ο χειρότερος εφιάλτης της.

Ανακύπτουν δύο ερωτήματα: Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία; Θα αντιδράσει κατά τη γνωστή και πάγια δολοφονική τακτική της: Επιχειρώντας να εξολοθρεύσει το κουρδικό στοιχείο και κατακαίοντας κουρδικές πόλεις και χωριά. Με αποτέλεσμα μιαν ευρύτερη ανάφλεξη με ανάμειξη και άλλων παραγόντων.

Το δεύτερο ερώτημα αφορά τις ΗΠΑ: Πώς θα αντιδράσουν σε ανακήρυξη κουρδικού κράτους και σε διχοτόμηση της Τουρκίας; Η απάντηση ίσως βρίσκεται σε ανάλυση Αμερικανού ειδικού (Peters Ralf: «Blood Brothers: How a better Middle East Would Like» Armed Forces Journal, July 5, 2006), όπου επισημαίνεται ωμά:

«Ένα ελεύθερο Κουρδιστάν, εκτεινόμενο από το Ντιγιάρμπακιρ στην Ταυρική, θα αποτελεί το πλέον φιλοδυτικό κράτος στην περιοχή μεταξύ Βουλγαρίας και Ιαπωνίας». Και μιλάμε για έναν κουρδικό πληθυσμό 27-36 εκατομμυρίων. Τέτοιες πιθανές εξελίξεις θα αναδιατάξουν δραματικά, γεωγραφικά, πολιτικά, ενεργειακά, γεωπολιτικά όλη την περιοχή και θα επηρεάσουν αμεσότατα την Ελλάδα και την Κύπρο.

Πηγή : http://www.sigmalive.com/
πηγή

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΝΕΙ TON ΓΡΑΙΚΥΛΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΟ (video)

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ΓΡΑΙΚΥΛΟ,ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ! ΑΞΙΟΣ, ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ!


ΕΛΛΗΝΩΝ "ΔΙΚΤΥΟ"

Διαβάστε κι εδώ:

Δείτε το Βίντεο-Eπεισόδιο στη Δημητσάνα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γόρτυνος κ.Ιερεμία ...Έτσι τα χώνουν στους άθεους οι Πατριώτες Δεσπότες της Εκκλησίας μας!!!
 http://hellenicrevenge.blogspot.com/2010/12/video_4678.html
 

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Οι Εβραίοι της Γκόλντμαν Σακς σε αγαστή συνεργασία με τους εβραίους της Ελλάδας!!!Σας έχω γράψει πολλά για αυτόν τον αμαρτωλό δεσμό και το παραμύθι με δήθεν ...Κινέζικα κεφάλαια, που όμως και πάλι ανήκουν στην Goldman Sachs και για τη πυραμίδα-απάτη εκμετάλλευσής μας με τις συναλλαγματικές διαφορές μεταξύ € και $.
Διαβάστε τι γράφουν στη διάρκεια της κατασκευασμένης από τους απατεώνες κρίσης, τα ξένα σάϊτ:
Goldman Jews Do Greece (America Too.)

Οι (Εβραίοι) Τραπεζίτες της Γουόλ Στριτ, έχουν ενωθεί με σιωνιστές Εβραίους, στα ανώτατα λειτουργικά-διοικητικά επίπεδα, τόσο της Ελληνικής κυβέρνησης, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΕΒΡΑΙΟΙ κυριαρχούν στην αξουσία τους και με τα χρήματα, χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως «δοκιμή» για να αρπάξουν και την κυριαρχία των φορολογικών υποδομών των μελών της ΕΕ - και να τα αντικαταστήσουν με ένα κεντρικό νομισματικό κέντρου στις Βρυξέλλες.
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο χειραγώγησης της "Finance Capital", θα εκμεταλλευτούν την διαταραγμένη (από τους ίδιους) δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας, για την οποία οι πρόσφατες ειδήσεις αποκάλυψαν ότι η Εβραϊκή επιχείρηση επενδύσεων της Νέα Υόρκης, η Goldman Sachs, που ασχολήθηκε σε μια αμφιλεγόμενη «ανταλλαγή νομισμάτων» με την ελληνική κυβέρνηση το 2002, κατά τη διάρκεια που θα κυβερνούσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σημίτης "υπό τον όρο ότι ο Σημίτης θα είναι ο πρωθυπουργός του κράτους".

Ο Σημίτης, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Aaron Αβούρης, ένας Εβραίος, ήταν ο βασικός παράγοντας μαζί με τον Λουκά Παπαδήμου, ο οποίος ήταν Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας εκείνη την εποχή και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Federal Reserve Bank της Βοστώνης, η οποία μεσίτευσε για τη συμφωνία με την Goldman Sachs.

Οι ρχές της ΕΕ είναι πλέον «απαιτητικές» στις λεπτομέρειες των συναλλαγών τους, αν και Έλληνες αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι η "Eurostat" που είναι αρμόδια για τις στατιστικές υπηρεσίας της ΕΕ, τα έβλεπε όλα "καλά" εξ αρχής, σχετικά με τα ελληνικά ομόλογατης του 2002. (Φυσικά, ευθύνονται και οι Εβραίοι, των οποίων η δικιά τους  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επίσης τα έβλεπε "όλα καλά", για το σύνολο της υπόθεσης (των ελληνικών ομολόγων-δανείων) πριν από τη -συγκεκριμένη μεγάλη- συναλλαγή).

Η Goldman Sachs ήταν σαφώς ο νικητής στη πράξη - με την Ελλάδα είναι σαφώς η ηττημένη. Η συμφωνία που εμπλέκονται σε μια ανταλλαγή νομισμάτων στην οποία εμπλέκονται συγκεκριμένοι (πολιτικοί), "σταύρωσε" την Ελλάδα: 10 δισεκατομμύρια του Ελληνικού δημόσιου χρέους, δανείων που εκδόθηκαν σε δολάρια και σε γιεν για την Ελλάδα, ήταν που ανταλλάχθηκαν, για τη τη μετατροπή του χρέους σε Ευρώ- και που πρέπει να επιστραφεί σε ευρώ, για την οποία συμφωνία χρησιμοποίησαν μια.... «φανταστική» συναλλαγματική ισοτιμία (Σ.Σ.: εκ της οποίας προέκυψαν ΑΜΕΣΑ πλασματικές συναλλαγματικές διαφορές σε βάρος της Ελλάδας).
Η Goldman Sachs επίσης κέρδισε επίσης μια βαριά επιτροπεία για το εμπόριο, ώστε να εισπράξει από την Ελλάδα 300 εκατομμύρια δολάρια ως διαχειρίστρια του δανείου και στη συνέχεια να προχωρίσει στη πώληση του swap σε μια ελληνική τράπεζα, το 2005.

Με τη χρήση μιας τεχνηέντος υψηλής τιμής, προέκυψαν οι συναλλαγματικές διαφορές, που δεν αντιπροσώπευαν με ακρίβεια τη πραγματική αγοραία αξία του ευρώ, η Goldman Sachs προήγαγε αποτέλεσμα αυξημένου χρέους σε βάρος της Ελλάδας μόνο κατά τούτο: Έδωσε δάνειο 2,8 δισεκατομμυρίων €, αλλά για τα βιβλία, λόγω των μεγάλων ποσοστών τοκογλυφικών συναλλαγματικών διαφορών, έπρεπε να επιστρέψει 10 δισεκατομμύρια με τόκο, ήταν ο κυριότερος λόγος τον οποία η Ελλάδα είχε συμφωνήσει (να περιέλθει σε δυσχερή θέση).

Η συναλλαγματική ισοτιμία που ΕΠΕΛΕΞΕ η Goldman Sachs στη πρακτική αυτή, καθορίζει το πολύ χαμηλό επίπεδο του ευρώ (έναντι του δολαρίου) κατά το χρόνο των συναλλαγών, σε περίπου 85 σεντς ΗΠΑ (0,85 $)- οι τότε κυβερνώντες την Ελλάδα (Σημίτης-Αβούρης) χωρίς σκέψη πήρε (χωρίς να ....αναλάβει) το σύνολο της ρύθμισης.
Ωστόσο, μόλις η συμφωνία έγινε, το δολάριο άρχισε να υποχωρεί πολύ χαμηλότερα από το ευρώ, αφήνοντας Ελλάδα υπερχρεωμένη να υποχρεούται να εξοφλήσει το δάνειο με το ισχυρό ευρώ έναντι του αδύναμου πλέον δολαρίου. Με τους Έλληνες τώρα μέχρι τα αυτιά τους σε ακόμα μεγαλύτερο χρέος, η Goldman Sachs το διασκέδασε και με ....ανταμοιβή τα +24 εκατομμύρια δολάρια για τη συναλλαγή!!!!

Ενώ οι Εβραίοι της Goldman Sachs απολάμβαναν τα τεράστια μπόνους, και τις μαζικές επιβαρύνσεις των (Ελλήνων) φορολογουμένων, και απαράμιλλη πολιτική επιρροή της - με την Ελλάδα "να κολλάει" (να χτυπάει) το κεφάλι της, σαν η ηλίθια "της Goldman Sachs", χρήσιμη μόνο για να καταντήσει να ξεπουλήσει (απωλέσει) το δικαίωμα ψήφου στην ΕΕ σε κακοποιό για ένα κομμάτι ψωμί και για να αποκτήσει τη «ταμπέλα», ως η πύλη προς την οικονομική δικτατορία της ΕΕ.

     ΠΗΓΗ: Real Zionist News.com 

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Εβραίος ... ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ...Υπαίτιος ΓΕΝΕΟΚΤΟΝΙΑΣ εν εξελίξη !!!


Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Κογκρέσσου και ο κ Πεταλωτής ας ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΔΡΑΗΛ !

Όταν κύριε Πεταλωτή ο φασίστας κατακτητής ζήτησε το κατάλογο των εβραίων
ο αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας έδωσε ένα κατάλογο που είχε πρώτο πρώτο τον εαυτό του μετά τον ιερό κλήρο και μετά όλο τον λαό
Εμείς ήμαστε το πραγματικό Ισραήλ είπε .
Εμείς !
Κύριε Πεταλωτή αν είναι αντιγερμανιστής όποιος δεν είναι Χιτλερικός τότε
και ο Μητροπολίτης Πειραιώς είναι όπως τα λες .
Βγήκε ο Πεταλωτής
Που το κόμμα του έκανε εκλογές με τα λεφτά της Σίμενς
Που τις κέρδισε εξάπατόντας τον ελληνικό λαό για να πάρει την εξουσία και να υπόταξη την χωρά μας στα αφεντικά του
Βγήκε αυτός που κάθε μέρα ξεδιάντροπα μας λέει ότι έχει να δώσει λόγο στα αφεντικά του
Βγήκε ο δοσίλογος
Και κόλησε την ρετσίνια του αρνητή του ολοκαυτώματος και του εχθρού του εβραϊκού λαού σε ένα που στην προσευχή του λέει : «Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι …..
…..Αισχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες οι μισούντες Σιών. Γενηθήτωσαν ωσεί χόρτος δωμάτων,…. Κτλ >>
Διαβάζω «Οι Εβραίοι ζητούν να εκδιωχθεί ο Μητροπολίτης Πειραιώς»


Έτσι είναι αλήθεια ?
Όλοι οι εβραίοι ζητάνε να εκδιωχθεί ο Μητροπολίτης Πειραιώς ?
Και ο Ιησούς και η Παναγία πχ το ζητάνε ?
Η μήπως το ζητάνε οι «κατ επάγγελμα εβραίοι» , οι φασίστες υπερεθνικιστες εξ αυτών ? Αυτοί που αυτοαποκαλούνται σιωνιστές ενώ στην ουσία είναι εχθροί της Σιών ?
Κάτι μου λέει ότι αυτοί το λένε !
Τον κατηγορούν ότι είναι τάχα μου αρνητής του ολοκαυτώματος αυτοί που ξεπερνούν κάθε μέρα τον Χίτλερ με την γενοκτονία των παλαιστινίων .


Πρεπει να αγαπαμε τους Εβραιους οπως τους αγαπουσε ο Πατροκοσμας ....Στις διδαχες του Αγίου Ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού μπορεί νά διαβάσει ο αναγνώστης όλη τήν αντικειμενική αλήθεια γιά τούς Εβραίους ...με θεωρια και πραξη ...ασχετα "κοστους"!

Η μεταφορά, με ενέργειες του, του παζαριού από την Κυριακή στο Σάββατο εναντια στα συνφεροντα των Εβραίων
Και η αρχουσα ταξη των μεγαλοεμπορων Εβραιων έγινε ο μεγαλύτερος κίνδυνος του: «Να τον παρακαλέσετε (τον Χριστό) -έλεγε-να με φυλάγη από τις παγίδες του Διαβόλου και μάλιστα των Εβραίων, όπου εξοδιάζουν χιλιάδες πουγγιά δια να με θανατώσουν».
Στις 2 Μαρτίου 1779 έγραφε στον λόγιο αδελφό του Χρύσανθο: «Δέκα χιλιάδες Χριστιανοί με αγαπώσι και ένας με μισεί. Χίλιοι Τούρκοι με αγαπώσι και ένας όχι τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον θάνατον μου και ένας όχι».
Οι Εβραίοι τον συκοφάντησαν ότι δήθεν ήταν όργανο της Ρωσίας και υποκινούσε επανάσταση. Ενώ κήρυσσε στο χωριό Κολικόντασι του Βερατίου, συνελήφθη με εντολή του Κουρτ πασά, στις 23 Αυγούστου 1779, και την επομένη κρεμάστηκε από δέντρο στις όχθες του ποταμού Άψος, χωρίς καμιά δίκη και καταδικαστική απόφαση. Το σώμα του γυμνώθηκε και ρίχτηκε στον ποταμό, απ' όπου το ανέσυρε ύστερα από τρεις μέρες ο εφημέριος του χωριού και το έθαψε στον ναό του.

Μηπως και σημερα οι Εβραιοι μεγαλεμποροι δεν θελουν τα ιδια ?
1 ) Λεμε ΟΧΙ στην κατάργηση της Κυριακής Αργίας
οχι γιατι το λενε οι Εβραιοι αλλα γιατι ειναι λάθος αυτο που λενε


Για μια ακόμη φορά τα αφεντικά στο χώρο του εμπορίου επανέρχονται και ζητάνε την κατάργηση της Κυριακής αργίας. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια και ούτε θα είναι και η τελευταία. Αλλεπάληλες φορές έρχεται αυτό το θέμα στο προσκήνιο (πέρυσι κιόλας είχαν προσπαθήσει να κρατήσουν τα μαγαζιά ανοιχτά δύο κυριακές μέσα στην περίοδο των γιορτών των χριστουγέννων) για να μετρήσουν αντιδράσεις και να προετοιμάσουν το έδαφος και μέσω κυβερνητικών παρεμβάσεων προς αυτήν την κατεύθυνση.....


2 ) ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ΣΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΜΜΕΝΑ
Εικόνα
Λεμε ΟΧΙ στα κλεμμενα και ΟΧΙ επειδη ειναι ΕΒΡΑΙΚΑ

Διαβαζω: http://troktiko.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false
Quote:

ο Θεόδωρος Πάγκαλος έστειλε πίσω στον Ισραηλινό Πρέσβη στην Αθήνα τρεις φιάλες κρασί που του είχε αποστείλει με την ευκαιρία των εορτών! Η επιστροφή των κρασιών συνοδευόταν και από μία επιστολή του κ.Πάγκαλου, στην οποία μεταξύ των άλλων ο πρώην Υπουργός, παίρνοντας αφορμή από τον αναγραφόμενο στις φιάλες των κρασιών... τόπο παραγωγής "υψίπεδα Γκολάν", επισημαίνει ότι αυτά προέρχονται από περιοχές τις οποίες το Ισραήλ κατέχει παράνομα, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι ασκεί "πολιτική συλλογικής τιμωρίας η οποία εφαρμόστηκε από τον Χίτλερ".http://www.newsblog.gr/" onclick="window.open(this.href);return false


3) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Αυτή τη στιγμή στη Λωρίδας της Γάζας συντελείται μια ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. έο ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΚαταδικάζουμε έντονα τους πολύνεκρους ισραηλινούς βομβαρδισμούς καθαρά πολιτικών στόχων και τη δολοφονία αμάχωνκαι ζητάμε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Να σταματήσουν αμέσως τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και να επιτρέψουν στις ανθρωπιστικές αποστολές να εισέλθουν στην περιοχή και να σώσουν τα παιδιά, τις γυναίκες, τους ασθενείς .....

Οχι γιατι ειναι εβραιοι αλλα γιατι συντελείται μια ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ


Aς δουμε τι μας λένε οι διδαχες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Quote:

Και έχει ν’ αναστήση ο Κύριος όλον τον κόσμον. Και οι καλοί θα είναι ως Άγγελοι, και οι κακοί ωσάν δαίμονες, πρώτον τα τέκνα του διαβόλου οι Εβραίοι, οι οποίοι όχι μόνον δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν μας, αλλά και τον εσταύρωσαν. Τότε θα ίδουν εκείνην την δόξαν του Χριστού μας να πιστεύσουν και να τον προσκυνήσουν, αμή εκείνη η πίστης δεν τους ωφελεί τότε. Τώρα χρειάζεται η πίστης. Διά τούτο, αδελφοί μου, καλότυχοι και τρισμακάριοι οι χριστιανοί οπού πιστεύουν τώρα, και αλοίμονον εις τους απίστους. Καλύτερα ας μη είχον γεννηθή εις τον κόσμον. Τότε θα ξεχωρίση ο Κύριος τους δικαίους από τους αμαρτωλούς, καθώς ξεχωρίζει ο ποιμήν τα πρόβατα από τα ερίφια, και θα βάλη τους δικαίους εις τα δεξιά του, και τους αμαρτωλούς εις τα αριστερά του. Και θα είπη εις τους δικαίους: «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου να κληρονομήσετε τον παράδεισον, να χαίρεσθε μαζί με τους Αγγέλους μου πάντοτε, διότι εφυλάξατε την πίστιν μου και τα προστάγματά μου». Εις δε τους αμαρτωλούς θα είπη ο Κύριος: «Πηγαίνετε σεις οι κατηραμένοι εις την κόλασιν να καίεσθε μαζί με τον διάβολον, τον πατέρα σας, πάντοτε, διότι δεν εφυλάξατε την πίστιν μου και τα προστάγματά μου». Και θα ανοίξη ο Κύριος ένα πύρινον ποταμόν, ως θάλασσα, να ρίψη όλους τους ασεβείς, απίστους, αιρετικούς, αθέους και αμαρτωλούς μέσα, να καίωνται πάντοτε · και θα βάλη τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς και δίκαιους μέσα εις τον παράδεισον να χαίρωνται πάντοτε.

Όθεν πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να στοχασθώμεν τι είμεθα, δίκαιοι ή αμαρτωλοί; Και ανίσως είμεθα δίκαιοι, καλότυχοι και τρισμακάριοι. Ανίσως δε και είμεθα αμαρτωλοί, πρέπει τώρα οπού έχομεν καιρόν να μετανοήσωμεν από τα κακά και να πράξωμεν τα καλά. Η κόλασις μας καρτερεί · πότε θα μετανοήσωμεν; Όχι αύριον, μεθαύριον και του χρόνου, αλλ’ αυτήν την ώραν. Διότι δεν ηξεύρομεν έως αύριον τι έχομεν να πάθωμεν. Ο Χριστός μας λέγει να είμεθα πάντοτε έτοιμοι. Πόσον κακόν πράγμα είναι, χριστιανοί μου, να πέση ο άνθρωπος εις την αμαρτίαν και να μη μετανοήση! Στοχασθήτε!

Τον παλαιόν καιρόν οι Εβραίοι εθανάτωσαν όλους τους προφήτας, όλους τους δικαίους διδασκάλους: χιλιάδες φορές άφησαν τον Χριστόν και επροσκύνησαν τον διάβολον, και τόσον όπου έκαμαν ένα μοσχάρι και το επροσκυνούσαν διά Θεόν, καθώς το έχουν ως την σήμερον. Και τώρα το αυτό είναι να συναναστρέφεσαι και να πραγματεύεσαι να τρώγης και να πίνεις με τον διάβολον. Ετόλμησαν και εσταύρωσαν και τον Χριστόν μας. Ο Πανάγαθος εις όλα αυτά τους εφύλαγε, τους εσκέπαζεν. Εκαρτέρησε ο Κύριος ύστερα από την σταύρωσήν Του τριάντα χρόνια να μετανοήσουν, αλλά δεν μετανόησαν. Τότε τους κατηράσθη, τους αφόρισε, τους οργίσθη και άφηκε τον διάβολον μέσα εις την καρδίαν των, καθώς τον έχουν έως σήμερον. Εσκοτίσθησαν, έφυγον από όλον τον κόσμον και επήγαν εις την Ιερουσαλήμ. Σηκώνει ο Θεός τον βασιλέα από την παλαιάν Ρώμην και πολιορκεί τους Εβραίους μέσα εις την Ιερουσαλήμ, και οι πατέρες και αι μητέρες έσφαζον τα τέκνα των και τα έτρωγον. Ο διάβολος θέλει να τρώγουν οι γονείς τα τέκνα των και όχι ο Θεός.

Ακούετε, αδελφοί μου, ο άνθρωπος τι κακόν παθαίνει όταν αμαρτάνη και τον εγκαταλείψη ο Θεός; Φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος. Μεγάλην ευσπλαχνίαν έχει ο Θεός, αλλά έχει και μεγάλην οργήν · και καθώς επαίδευσε τους Εβραίους, παιδεύει και ημάς, ανίσως και δεν κάμνωμεν καλά.

Βάνει ο Θεός τον βασιλέα μέσα εις την Ιερουσαλήμ και θανατώνει χίλιες εκατόν είκοσι χιλιάδες Εβραίους, και τόσον, οπού έγινε αίμα ωσάν θάλασσα. Τριάντα φλωρία επώλησαν οι Εβραίοι τον Χριστόν μας, τριάντα εις το φλωρί επώλησεν ο Χριστός μας χίλιες χιλιάδες Εβραίους. Εσύ έμαθες και πωλείς τον Χριστόν, και εκείνος δεν ημπορεί να σε πωλήση;

Και τώρα μη δυνάμενοι οι Εβραίοι να τον μετασταυρώσουν τον Χριστόν, κάθε Μεγάλην Παρασκευήν τον κάνουν από κερί και τον σταυρώνουν, και ύστερα τον καίουν · ή παίρνουν ένα αρνί και το κτυπούν με τα μαχαίρια και το σταυρώνουν αντί του Χριστού. Ακούετε κακίαν των Εβραίων και του διαβόλου; Καθώς γεννηθή το Εβραιόπαιδον, αντί να το μαθαίνουν να προσκυνή τον Θεόν, οι Εβραίοι, παρακινούμενοι από τον πατέρα των τον διάβολον, ευθύς οπού γεννηθή, το μαθαίνουν να βλασφημά και να αναθεματίζη τον Χριστόν μας και την Παναγίαν μας · και εξοδεύουν πενήντα, εκατόν πουγγία να εύρουν κανένα χριστιανόπουλο να το σφάξουν, να πάρουν το αίμα του, και με εκείνο κοινωνούν. Ο διάβολος θέλει να πίνωμεν το αίμα των παιδίων, και όχι ο Θεός. Ο Χριστός μας παραγγέλει να ευχώμεθα όλον τον κόσμον. Ο Εβραίος, όσον και αν είναι φίλος σου, πήγαινε, καλημέρισέ τον, και βάλε το αυτί σου να ακούσης τι σου λέγει. Εσύ τον εύχεσαι και τον χαιρετάς, και εκείνος σε καταράται και σου λέγει, κακή ημέρα σου, διότι η καλή μέρα είναι του Χριστού, και δεν θέλει ούτε να την ακούση ούτε να την είπη ο Εβραίος. Κοίταξε εις το πρόσωπον ένα Εβραίο όταν γελά · τα δόντια του ασπρίζουν, το πρόσωπόν του είναι ωσάν πανί αφωρισμένο, διότι έχει την κατάραν από τον Θεόν, και δεν γελά η καρδία του. Έχει τον διάβολον μέσα του οπού δεν τον αφήνει. Κοίταξε και ένα χριστιανόν εις το πρόσωπον, ας είναι και αμαρτωλός · λάμπει το πρόσωπόν του, χύνει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Σφάζει ο Εβραίος ένα πρόβατον, και το μισό το εμπροσθινόν το κρατεί διά λόγου του, και το πισινόν το μπουντζώνει και το πωλεί εις τους χριστιανούς διά να τους μαγαρίση. Και αν σου δώση Εβραίος κρασί ή ρακί, είναι αδύνατον να μη το μαγαρίση πρώτον · και αν δεν προφθάση να κατουρήση μέσα, θα πτύση. Όταν αποθάνη κανένας Εβραίος, τον βάζουν μέσα εις ένα σκαφίδι μεγάλο και τον πλένουν με ρακί, και του βγάνουν όλην του την βρώμα, και εκείνο το ρακί το φτιάνουν με μυριστικά, και τότε το πωλούν εις τους χριστιανούς ευθηνότερον, διά να τους μαγαρίσουν. Πωλούν ψάρια εις την πόλιν οι Εβραίοι; Ανοίγουν το στόμα του οψαρίου και κατουρούν μέσα, και τότε το πωλούν εις τους χριστιανούς.

Ο Εβραίος μου λέγει πως ο Χριστός μου είναι μπάσταρδος, και η Παναγία μου πόρνη. Το άγιον Ευαγγέλιον λέγει πως το έγραψεν ο διάβολος. Τώρα έχω μάτια να βλέπω Εβραίον; Ένας άνθρωπος να με υβρίση, να φονεύση τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφό μου, και ύστερα το μάτι να μου βγάλη, έχω χρέος ωσάν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το δε να υβρίση τον Χριστόν μου την Παναγίαν μου, δεν θέλω να τον βλέπω. Και η ευγένειά σας πώς σας βαστά η καρδία να κάνετε πραγματείας με τους Εβραίους; Εκείνος οπού συναναστρέφεται με τους Εβραίους, αγοράζει και πωλεί, τι φανερώνει; Φανερώνει και λέγει, πως καλά έκαμαν οι Εβραίοι και εθανάτωσαν τους προφήτας και όλους τους διδασκάλους και όλους τους καλούς. Καλά κάμνουν και μας μαγαρίζουν και πίνουν το αίμα μας.

Ταύτα διατί σας τα είπα, χριστιανοί μου; Όχι διά να φονεύετε τους Εβραίους και να τους κατατρέχετε, αλλά διά να τους κλαίετε, πώς άφησαν τον Θεόν και επήγαν με τον διάβολον. Σας τα είπα να μετανοήσωμεν ημείς τώρα οπού έχομεν καιρόν, διά να μη τύχη και μας οργισθή ο Θεός και μας αφήση από το χέρι Του και πάθωμεν και ημείς σαν τους Εβραίους και χειρότερα.
Χριστιανοί μου, φθάνουν αυτά · δεν ημπορώ να σας είπω περισσότερα. Σας είπα και εγώ εκείνο οπού με εφώτισεν ο Θεός · ζητήσατε και η ευγενία σας να μάθετε τα άλλα. Είσθε φρόνιμοι και γνωστικοί · καταλάβετε το καλόν σας και κάμετέ το. Τώρα τι κάμνομεν, χριστιανοί μου; Εγώ σας συμβουλεύω, αμή δεν με συμβουλεύετε και η ευγενία σας; Η εργασία η ιδική μου είναι και ιδική σας, είναι της πίστεώς μας, του Γένους μας.

Είναι προφανές ότι ο Άγιος Κοσμάς δεν αναφέρεται σε όλους αδιακρίτως τους εβραίους αλλά σε όσους είναι σατανοκαβαλημενοι , σε όσους είναι συνειδητοί σατανολατρες εξ αυτών και προσφέρουν θυσία στον σατανά με αντίχριστες . με αντίθεες συγκεκριμένες πράξεις ….
Ταύτα διατί σας τα είπα, χριστιανοί μου; Όχι διά να φονεύετε τους Εβραίους και να τους κατατρέχετε, αλλά διά να τους κλαίετε, πώς άφησαν τον Θεόν και επήγαν με τον διάβολον. Σας τα είπα να μετανοήσωμεν ημείς τώρα οπού έχομεν καιρόν, διά να μη τύχη και μας οργισθή ο Θεός και μας αφήση από το χέρι Του και πάθωμεν και ημείς σαν τους Εβραίους και χειρότερα.

Για τον ψεύτικο κόσμο τούτο είμαι Έλληνας όσο αφορά την καταγωγή ,και Ρωμιός όσο αφόρα τον πολιτισμό ….
Αλλά στα τεφτέρια του Θεού είμαι του Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ ... , πολίτης της Άνω Ιερουσαλήμ και συγκληρονόμος της Βασιλείας .

Και ακριβώς για αυτό δεν θα περιφρονήσω τους εβραίους που δεν έγιναν Χριστιανοί , τους αγαπώ και τους σέβομαι .
Πλην όμως όπως άλλο οι γερμανοί και άλλο ο Χίτλερ και ο Φασισμός ….
Έτσι και άλλο ο Εβραϊκός λαός και άλλο η σατανική ηγεσία του .
Όποιος αγαπούσε τον Ελληνικό λαό στην χούντα ήταν αντίθετος στον Ιωαννίδη
Όποιος αγαπούσε τον Γερμανικό λαό στην κατοχή ήταν αντίθετος στον Χίτλερ
Και όποιος αγαπά τους Εβραίους είναι αντίθετος στους φασίστες του Τελ Αβίδ
Στατιστικά: Δημοσιεύτηκε από sotirio — Παρ Δεκ 24, 2010 11:10 pm

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Χρόνια πολλά και ευλογημένα!

Ο άθλιος κατοχικός εκπρόσωπος τύπου πέταξε τον φερετζέ και δηλώνει απροκάλυπτα Σιωνιστής!Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του μητροπολίτη Πειραιώς, ο Γ. Πεταλωτής ανέφερε ότι είναι υποχρέωση της κυβέρνησης "να καταδικάζει τη γλώσσα του μίσους από όποιον κι εάν εκφέρεται", καθώς "και να στιγματίζει ως απαράδεκτη τη γλώσσα που αρνείται το Ολοκαύτωμα, το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας".
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (ΣΣ. Ο Εκφραστής της κοινωνίας) έκανε λόγο για απόψεις που ανήκουν στο περιθώριο και πρόσθεσε ότι προσβάλλουν την Ελλάδα και τον πολιτισμό της.
"Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία και η κοινωνία μας, τις καταδικάζουν απερίφραστα", κατέληξε η δήλωσή του.

Τις παραπάνω δηλώσεις του Πεταλωτή διαβάσαμε στο δεξί εξτρέμ. Και αφορούν στην συνέντευξη που έδωσε ο μητροπολίτης Πειραιώς στους καμπουραοικονομάκηδες. Στη συνέντευξη (δείτε την εδώ) πουθενά ο Πειραιώς δεν αναφέρεται στους Εβραίους συλλήβδην αλλά στον Σιωνισμό και μόνο!!! Ο Πεταλωτής δηλαδή μας λέει ότι είναι γλώσσα του μίσους να καταδικάζεις τα εγκλήματα κατά του παλαιστινιακού λαού για τα οποία υπεύθυνοι είναι οι ηγέτες του Σιωνισμού και όχι βέβαια κάθε Εβραίος έποικος. Αυτό τουλάχιστον το κουλό εκπρόσωπο έπρεπε να το γνωρίζει. Αλλά μάλλον το γνωρίζει και επίτηδες ταυτίζει τον Σιωνισμό με τον Εβραϊκό λαό, ώστε να ενσπείρει τον φόβο, πως υπάρχουν τυχόν κυρώσεις σε όσους καταδικάζουν τον Σιωνισμό, την απεχθέστερη δηλαδή μορφή εθνικισμού. Περιθωριακός λοιπόν κυρ-Πεταλωτή δεν είναι όποιος καταδικάζει τον Σιωνισμό, αλλά όποιος σαν εσένα τον γλείφει. Και να είστε σίγουροι πως, αν το άθλιο αυτό ανθρωπάριο βρισκόταν στην θέση του εκπροσώπου του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν γινόντουσαν τα σφιχταγκαλιάσματα με τον Αραφάτ, θα καταδίκαζε ως περιθωριακούς όσους μιλούσαν κατά των Παλαιστινίων. Είναι φυσικό και επόμενο, όπως το ΠΑΣΟΚ εγκατέλειψε την σοσιαλιστική πολιτική για να γίνει πιο νεοφιλελεύθερο από την ΝΔ, έτσι και από αντισιωνιστικό κόμμα κατέληξε σιωνιστικό.
Αλλά αρκετά ασχοληθήκαμε με τον νεοσιωνιστή καραγκιόζη. Ας δούμε και κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γνωρίζει. Δεν τους μαθαίνουν τέτοια αυτονών, δεν τους χρειάζονται. Ως ανιστόρητος δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει πως το μεγαλύτερο έγκλημα σε βάρος της ανθρωπότητας δεν είναι το ολοκαύτωμα, αλλά η ολοκληρωτική και μεθοδευμένη γενοκτονία του Ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από έναν μάλιστα εβραίο στην καταγωγή ( ο πατέρας του ήταν αυτός που μεταστράφηκε στον ισλαμισμό), τον Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτά για το τι πιστεύουν οι Έλληνες. Τώρα τα αμερικανάκια με τα σπαστά ελληνικά τύπου ΓΑΠ και Πεταλωτή μπορούν να πιστεύουν αυτά που τους έμαθαν οι μάνες τους! 

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Τα παιδιά ζητάνε βοήθημα απο την … ΚεσαρείαΑπό τον Αγιο Βασίλη του ΔΝΤ τα παιδιά δεν ζητάνε παιχνίδια, λιχουδιές και κάθε λογής δώρα. Μια θέση εργασίας θέλουν για τους γονείς τους. Επιδόματα ανεργίας που κόπηκαν και συντάξεις για τους υπερήλικες παππούδες. Στην καλύτερη περίπτωση ένα φτηνό δώρο γι’ αυτά τους αρκεί, έχοντας κατά νου ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει και τον Αγιο!
Πρώτη χρονιά αυτά, μεταξύ άλλων, αποτυπώνονται στα γράμματα με αποδέκτη τον Αγιο των παιδιών και τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να σχηματίζουν σωρό στον έβδομο όροφο των κεντρικών γραφείων των ΕΛΤΑ στην οδό Απελλού 1, στο κέντρο της Αθήνας. Εκπληκτοι οι υπάλληλοι των ταχυδρομείων που έχουν αναλάβει το άνοιγμά τους διαπιστώνουν ότι πρώτη φορά τα παιδιά είναι τόσο προσγειωμένα στην πραγματικότητα όσον αφορά τα δώρα που ζητούν.
Για τη 15χρονη Παρασκευή μια θέση εργασίας για τον πατέρα της και επίδομα ανεργίας για τη μητέρα είναι αρκετό για να της φέρει το χαμόγελο τα φετινά Χριστούγεννα.
«Εύχομαι να έχει όλος ο κόσμος χαρά, υγεία και ευτυχία» γράφει. «Επιτέλους ο πατέρας μου θα δουλέψει (αυτό είναι κατοχυρωμένο), αλλά το θέμα είναι πότε (στην πράξη). Η μάνα μου δεν δουλεύει, της έχει κοπεί και η ανεργία. Να σου πω την αλήθεια, μου έλειψαν πολύ τα Χριστούγεννα. Οχι τόσο για τα δώρα, αλλά για τα Χριστούγεννα που είναι ένα δώρο από μόνο του προς την ανθρωπότητα. Και εσύ καλέ μου Αγιε Βασίλη είσαι το παραμυθένιο συστατικό, που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, μαγικά και κατά μια έννοια ξεχωριστά για καθένα από τους ανθρώπους. Οσον αφορά εμένα θα ήθελα καταρχήν να είναι όλος ο κόσμος καλά, να γίνουν καλά οι δικοί μου άνθρωποι για να χαρούν το άγιο αυτό δώρο των Χριστουγέννων. Ξέρεις ποτέ δεν ζητάω κάτι, αυτά που έχω μού αρκούν προς το παρόν…»
«Είναι μοναδικό να διαβάζεις στα γράμματα των παιδιών την επιθυμία τους να επιστρατευθούν οι υπερφυσικές δυνάμεις του Αϊ Βασίλη ώστε να βελτιωθεί η οικογενειακή τους κατάσταση», λέει η Ελένη Κοντού, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων των ΕΛΤΑ, η οποία μαζί με την ομάδα της ανοίγει τα γράμματα. «Συγκλονιζόμαστε όταν διαβάζουμε για τέτοια προβλήματα και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Συγκλονιζόμαστε ακόμη περισσότερο όταν φέτος βρίσκουμε γράμματα κι από μεγάλους, που ζητούν βοήθεια από τον Αϊ Βασίλη!».
«Είμαι ο φίλος σου ο Ταξιάρχης κι όπως σου υποσχέθηκα σου γράφω και φέτος, για να σου πω ότι δεν θέλω απολύτως τίποτα. Σε παρακαλώ φώτισε όλους τους μεγάλους της Γης να κάνουν την ανθρωπότητα καλύτερη κι όχι χειρότερη, να ζούμε ανθρώπινα με αξιοπρέπεια και να μπορούμε να ονειρευόμαστε (αν και τα όνειρα δεν μπορούν να μας τα πάρουν) όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη μας…»
«Για φέτος δεν θα ήθελα κάτι ακριβό, αλλά κάτι δημιουργικό και φτηνό, για να μπορέσεις να δώσεις δώρα σ’ όλα τα παιδιά του κόσμου… Νεφέλη».
«Θέλω να δώσεις στα παιδιά τα δυστυχισμένα, σ’ αυτά που δεν έχουν τροφή, νερό, σχολείο, σπίτι. Να τα κάνεις σε παρακαλώ κι αυτά χαρούμενα… Κωνσταντίνος».
«Αγαπημένε μου Αγιε Βασίλη, αυτά τα Χριστούγεννα θα ήθελα δώρο μια σβούρα. Αμα δεν μπορείς, δεν πειράζει. Σ’ αγαπάω πολύ. Θοδωρής».
Γράμματα που συγκλονίζουν όμως ακόμη περισσότερο όταν υπογράφονται από μεγάλους, που έφθασαν στο σημείο να εναποθέσουν…. στον Αγιο Βασίλη (;) τη λύση στα καθημερινά τους προβλήματα…
«Αγιε μου Βασίλη “τον άρτον ημών τον επιούσιον” σου ζητώ, τον καθημερινό μας. Τις ανάγκες των παιδιών να καλύψω. Να έχουμε το ηλεκτρικό μας, το νερό μας, το τηλέφωνό μας. Μια δουλειά αξιοπρεπή…» γράφει στο γράμμα της μια μητέρα.
Και μια υπερήλικη που υπογράφει ως η γιαγιά Μαρίτσα γράφει: «Αϊ Βασίλη είμαι καλή γιαγιά. Αγαπάω τον παππού, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Θέλω να κάνω μια ευχή, να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε πολλά λεφτά. Με αγάπη η γιαγιά Μαρίτσα».
Ο 15χρονος Διονύσης ούτε κι αυτός φέτος ζήτησε κάποιο παιχνίδι, όπως άλλες χρονιές. «Αλλωστε δεν έχω παράπονα, πάντα κατάφερνες και μου έφερνες έγκαιρα τα δώρα μου και φυσικά τα εύρισκα το πρωί κάτω από το δέντρο μας. Θα σου ζητήσω να μας χαρίσεις καλή τύχη και υγεία στη ζωή μου και στους γονείς μου (άλλωστε αυτά είναι δώρα που δυστυχώς δεν αγοράζονται με χρήματα, αλλά είναι το λεγόμενο λαχείο της ζωής) έτσι ώστε να είμαι καλά και να μπορώ να βοηθάω ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είτε είναι φτωχοί ή ανάπηροι ή παιδιά με σοβαρές ανίατες ασθένειες ή μετανάστες. Χάρισέ μου σαν δώρο την ευχή να πάρω το αγγλικό πτυχίο Lower και το γαλλικό πτυχίο Α2, που έδωσα λίγες μέρες πριν στις αρχές Δεκεμβρίου… Διονύσης».
*Η Αλεξάνδρα Καππάτου, παιδοψυχολόγος μας, εξηγεί πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει την ψυχολογία των παιδιών.
«Φέτος ούτε τα παιδιά δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστα από την κρίση. Βιώνουν τα προβλήματα της οικογένειάς τους, τις περικοπές των δώρων, των παροχών, την αγωνία των γονιών τους για να αντιμετωπίσουν τα έξοδα. Πολλά παιδιά έρχονται αντιμέτωπα καθημερινά με τα προβλήματα που προκαλεί η ανεργία των γονιών τους, η κακή ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας, το άγχος, ο εκνευρισμός των γονιών. Τα παιδιά μας τον τελευταίο χρόνο έχουν υποχρεωθεί να προσαρμοστούν βίαια σε μια νέα πραγματικότητα. Σε αυτό το ύφος είναι και η επιθυμίες τους και τα γράμματά τους στον Αγιο Βασίλη, αφού έχουν ακούσει ήδη από τους γονείς ότι είναι πιο φτωχοί φέτος. Προσπαθούν να προσαρμόσουν τα «θέλω» τους στα οικονομικά τους, ελπίζοντας ότι ο παππούς με τη λευκή γενειάδα θα φέρει στο σπιτικό τους τη χαρά που τους λείπει. Είναι πάντως σημαντικό να διατηρηθεί το όνειρο του Αγίου Βασίλη».
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=235961

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ;


Επειδή το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (ΚΙΣ) εξέδωσε ανακοίνωση για τις δηλώσεις του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, μπορεί να εκδώσει και μια ανακοίνωση για το παρακάτω δημοσίευμα σχετικά με την ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ στο Ελληνικό Κράτος ;
· Με νόμο του κράτους απαλλάσσονται την......
καταβολής κάθε φόρου στο ελληνικό δημόσιο
· Γνωστές τεράστιες βιομηχανίες που λειτουργούν στην Ελλάδα, είναι εβραϊκών συμφερόντων και δεν πληρώνουν κανέναν φόρο!!!
Με βάση το υπ’ αριθμόν 182 Προεδρικό Διάταγμα (22-3-1978), βάσει του οποίου το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, όντας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου(!) έχει (και ασκεί) δικαιώματα, τα οποία μόνο το Κράτος κατέχει. Ειδικότερα, με αυτό το Π.Δ.!

«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Ελλάδος) δικαιούται να εισπράττει φόρους, για δική του χρήση, από τους εβραίους που διαμένουν στην Ελλάδα, αντί του ελληνικού κράτους»!!! Με απλά λόγια, κανένας εβραίος δεν πληρώνει φόρο στο ελληνικό δημόσιο, αλλά μόνο στο Κ.Ι.Σ.!!! Επειδή όμως ο νόμος «επεκτάθηκε», αργότερα, αποφασίσθηκε πως και οι χριστιανοί που μετέχουν στο Κ.Ι.Σ. απαλλάσσονται της καταβολής φόρων στο ελληνικό δημόσιο…!!!

Εάν μάλιστα αναλογισθούμε ότι το Κ.Ι.Σ. έχει αυθαίρετα απαγορεύσει ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ τη διέλευση των Ελλήνων από την οδό Μελιδόνη στον Κεραμεικό, όπου στεγάζεται η Συναγωγή και άλλα εβραϊκά διοικητικά κτίρια, σε έναν χώρο όπου βρίσκονται ερείπια του αρχαίου νεκροταφείου του Κεραμεικού, δημιουργούνται πολλά εύλογα ερωτηματικά, αναφορικά με τη ταυτότητα αυτών που κατέχουν πραγματικά τα ηνία της εξουσίας στην Ελλάδα…

Το Κ.Ι.Σ. πέραν του γεγονότος ότι μπορεί να δέχεται περιουσίες εβραίων και να φορολογεί αυτούς, υποκαθιστώντας το ελλαδικό κράτος, γεγονός πρωτοφανές, είναι παράλληλα απαλλαγμένο και το ίδιο από την καταβολή φόρων, όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων του. Επιπλέον το Κ.Ι.Σ. δεν καταβάλλει κανέναν φόρο στο ελλαδικό κράτος για την απόκτηση, δωρεά, αγορά, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ενώ παράλληλα δικαιούται να εισάγει αδασμολόγητα προϊόντα προς εβραϊκή χρήση.

Κατ’ επέκταση, το Κ.Ι.Σ. έχει συγκροτήσει όπως προκύπτει από τον εσωτερικό του κανονισμό, έναν αυτάρκη και αυτοδιοικούμενο οργανισμό που επεκτείνεται σε όλους τους νομοθετικούς, αστυνομικούς, δικαστικούς, διοικητικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, κ.α. τομείς, υποδομή η οποία απαιτείται για τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Τα προνόμια τα οποία έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό κράτος στο Κ.Ι.Σ. είναι παράνομα και αντισυνταγματικά, αφού με τον συγκεκριμένο κανονισμό του Κ.Ι.Σ., αυτοβούλως έχει δημιουργηθεί ένα "κράτος εν κράτη" από την ελληνική εβραϊκή κοινότητα. Και μάλιστα, αυτό το "κράτος" δεν μετέχει σε καμία υποχρέωση έναντι του ελληνικού κράτους και απλά εισπράττει χωρίς ποτέ να αποδίδει τίποτε προς το ελληνικό δημόσιο...!

Μετά από αυτά, δικαίως αναρωτιέται κάθε έλληνας πολίτης: Και γιατί κύριε Παπανδρέου, κύριε Παπακωνσταντίνου και κύριοι βουλευτές, να πληρώνουν οι απλοί έλληνες πολίτες, τη στιγμή που άλλοι έλληνες πολίτες (εβραίοι στο θρήσκευμα) δεν συμπαρατάσσονται στην στήριξη της οικονομίας αυτής της χώρας, αλλά και δεν συνδράμουν για την οικονομική της σωτηρία; Γιατί, άραγε, θα πρέπει εις έκαστος μισθωτός, συνταξιούχος ή δημόσιος υπάλληλος, να ανεχθεί την φορολογική επιδρομή της κυβέρνησης Παπανδρέου, όταν κάποιοι άλλοι (εβραίοι) πολίτες απολαμβάνουν ειδικής μέριμνας, προστασίας και ουσιαστικής απαλλαγής από τις εισφορές φόρων; Αν αναλογιστούμε μάλιστα πως μεγάλες (έως τεράστιες) βιομηχανίες που λειτουργούν στη χώρα δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή ως φόρο και χάνονται πάρα πολλά δισεκατομμύρια ετησίως, λόγω ειδικού νόμου, με ποια σοβαρότητα έρχεται σήμερα το κράτος να κυνηγήσει τον μικροεπιχειρηματία που «φοροδιαφεύγει»;
Τα ερωτήματα, βέβαια, θα μείνουν ερωτήματα και κανείς δεν θα βρεθεί να απαντήσει, κυρίως λόγω ελλείψεως επιχειρημάτων και δευτερευόντως λόγω ελλείψεως σοβαρότητας… «Το σύστημα είναι ένοχο», κύριε πρωθυπουργέ, και καλά θα κάνατε, τόσο εσείς όσο και το «τσίρκο» που έχετε ονομάσει κυβέρνηση, να επαναπροσανατολίσετε τις πολιτικές σας και την στάση σας απέναντι στον ελληνικό λαό…

Πολλοί βάζουν στοιχήματα, κύριε πρωθυπουργέ, εάν θα αντέξετε ως κυβέρνηση μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που στοιχηματίζουν (κυριολεκτικά) την πολιτική σας ύπαρξη έως το τέλος του Μαΐου, οπόταν και θα ανακοινωθούν τα νέα (συμπληρωματικά) οικονομικά μέτρα, τα οποία θα είναι και η ουσιαστική ταφόπλακα της λαθροκυβέρνησης της οποίας σήμερα ηγείστε. Εάν σας αναφέρω πως ήδη συζητιέται που θα προσφύγετε για να ξεχάσετε την πολιτική σας πανωλεθρία (περί διωγμού θα πρόκειται ουσιαστικά) και γίνονται αναφορές για ΗΠΑ ή και για Σουηδία, φυσικά δεν θα γίνω πιστευτός (βλέπετε, ο Καραμανλής φρόντισε να «ξεχάσει» τον πόνο του στις Αυστριακές Άλπεις…), αλλά σας υπενθυμίζω πως εσείς είχατε δηλώσει ότι "ο πολιτικός έχει πάντα έτοιμη την βαλίτσα του πίσω από την πόρτα"… Και αναρωτιέμαι: Υπάρχει τόση αυτογνωσία στην πολιτική δειλία και στην ατολμία αντιμετώπισης των πολιτικών σας ευθυνών; Και το τελευταίο, δεν αφορά μόνο τους σημερινούς κυβερνώντες, αλλά και άλλους που έχουν ήδη φύγει από τη χώρα (Μαντέλης, Αδριανόπουλος και λίαν συντόμως έπεται δραματική συνέχεια)…

Η λαϊκή οργή, η αγανάκτηση και η αγωνία για την απόδοση του δικαίου, πρόκειται πολύ σύντομα να «τσακίσει» (κυριολεκτικά) όλη αυτή την πολιτική νομενκλατούρα των golden boys της οικονομίας και της πολιτικής, που άγονται και φέρονται εργαζόμενοι για τα προσωπικά τους συμφέροντα και αδιαφορώντας πως ουσιαστικά συμβάλουν στον αφελληνισμό ή και στην σμίκρυνση της χώρας…
Δικαίωμά σας, κύριε πρωθυπουργέ να επιθυμείτε να κυβερνάτε… Δικαίωμά σας είναι να προσπαθείτε να εδραιώσετε το καθεστώς σας (περί καθεστώτος πρόκειται και όχι περί κυβερνήσεως) για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα… Τα πολιτικά σας ατοπήματα και οι ηθικές σας επιθέσεις εναντίον του ελληνισμού, τα κατ’ εξακολούθηση ψεύδη σας και η δουλικότητα στις προσταγές των «μεγάλων», είναι αυτά που θα βρείτε μπροστά σας και που θα σας εξακοντίσουν στο πολιτικό «πυρ το εξώτερον»…
Εάν νομίζετε πως κυβερνάτε αυτόν τον τόπο, πως διαθέτετε πραγματική (και όχι εικονική) πυγμή, άμεσα οφείλετε να ανακοινώσετε δεκαετή αναδρομική καταβολή φόρων της εβραϊκής κοινότητας (καθώς και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδας). Πιστέψτε με, ούτε θα φτωχύνουν (φυσικά και θα τους λείψουν τα χρήματα που θα δώσουν, αλλά σε έναν καλό εβραίο πάντα λείπουν τα χρήματα επειδή ζει γνωρίζοντας πως θα μπορούσε να έχει αποκτήσει περισσότερα), καθώς και όλων εκείνων των ελλήνων χριστιανών που μετέχουν στο Κ.Ι.Σ. Εκτός εάν στην Ελλάδα υπάρχουν πολίτες διαφόρων κατηγοριών, με βάση τη θρησκεία τους… και σε αυτή την περίπτωση, διαβλέπω πως –τελικά- οι χριστιανοί αποτελούν πολίτες γ’ κατηγορίας, αφού ως α’ κατηγορίας αντιμετωπίζετε τους εβραίους και ως β’ κατηγορίας τους μουσουλμάνους (οι οποίοι στην Ελλάδα χρήζουν ειδικής κρατικής μέριμνας σε πλείστες όσες των περιπτώσεων)…

Κύριε πρωθυπουργέ, η χώρα επτώχευσε επειδή εσείς οι πολιτικοί αγνοήσατε ηθελημένα (ή δεν γνωρίζατε) βασικούς κανόνες της οικονομίας, αλλά και της ηθικής… Εσείς λοιπόν οφείλετε να βρείτε την λύση και σταματείστε αυτή την φορολογική επιδρομή εναντίον των ελλήνων, οι οποίοι ούτε «έφαγαν», ούτε έκρυψαν, αλλά και ούτε κέρδισαν τίποτε περισσότερο από το μεροκάματο που βγάζουν με κόπο…

Ζητείστε-απαιτείστε λοιπόν τα χρεωστούμενα (και όχι όλα, δεν χρειάζεται) από την ελληνική εβραϊκή κοινότητα και το καθοδηγητικό της όργανο (Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, και να είστε βέβαιος πως όλα τα οικονομικά προβλήματα της χώρας θα λυθούν ως διά μαγείας… (μην σας πω και πως οι τοκογλύφοι θα σκεφτούν πολύ σοβαρά να μας δανείσουν και χωρίς τόκο…)!!!

Για την αντιγραφή
ΕΛΛΗΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΛΟΜΠΥ Η ΜΕΓΑΛΗ " ΣΤΟΧΑΣΤΡΙΑ " ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ...


ΔΗΛΩΝΕΙ: "Απαράδεκτες οι δηλώσεις του Σεραφείμ"

Την παρέμβαση της Ελλαδικής Εκκλησίας σχετικά με τις απαράδεκτες, όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς περί. εβραϊκής συνωμοσίας ζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, αναφέρει: «Με κατάπληξη πληροφορήθηκα τις απαράδεκτες δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ -οι οποίες ήδη κάνουν τον......
γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών ΜΜΕ- ο οποίος απέδωσε, ούτε λίγο ούτε πολύ, τη δεινή οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας σε εβραϊκή συνομωσία, και μεταξύ άλλων, ουσιαστικά αρνήθηκε το Ολοκαύτωμα, τόσο του εβραϊκού λαού, όσο και των Εβραίων συμπολιτών μας ειδικότερα, προβαίνοντας επί πλέον και σε άλλες απαξιωτικές κρίσεις.
Η ιστορία δεν ξαναγράφεται με βάση τις προκαταλήψεις κανενός. Γι΄αυτό κάνω έκκληση στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να επιληφθεί αμέσως του θέματος, διότι με τις δηλώσεις του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, όχι μόνο θέτει εαυτόν εκτός της κοινωνίας της αγάπης που είναι το βασικό γνώρισμα των Χριστιανών, ιδίως των Ορθοδόξων, αλλά και αμαυρώνει τη μακρά και ένδοξη ιστορία ανοχής της διαφορετικότητας και προστασίας όλων, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ταυτόχρονα, προσβάλλει βάναυσα τη μνήμη μεγάλων Ιεραρχών, όπως ο Αθηνών Δαμασκηνός, που κατέβαλε κάθε προσπάθεια να διασώσει τους Εβραίους συμπολίτες του της Αθήνας και ο Ζακύνθου Χρυσόστομος ο οποίος κατάφερε κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου να διασώσει και τους 275 Εβραίους της Ζακύνθου.
Με τις δηλώσεις του όμως ο Πειραιώς Σεραφείμ, αγνοώντας επί πλέον και το γεγονός ότι η Εκκλησία της Ελλάδος συνδέεται άμεσα με το κράτος, παρέβη και τον ποινικό νόμο της Ελλάδας, ο οποίος και απαγορεύει και τιμωρεί αυστηρά, όσους υποκινούν φυλετικά μίση και πάθη. Αλλά επ΄αυτού αρμόδια να αποφανθεί είναι η ελληνική Δικαιοσύνη»

Όσοι λένε την αλήθεια διώκονται ... Οι αλήθειες που είπε ο Σεραφείμ ΕΤΣΟΥΞΑΝ !!!
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΣ ΑΗΔΙΑΖΕΙΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

10-9-2009:….. «Λεφτά Υπάρχουν» 11-12-2009:….. «Δεν Εχουμε Πετρέλαια»

10-9-2009:….. «Λεφτά Υπάρχουν»  11-12-2009:….. «Δεν Εχουμε Πετρέλαια»
Ερώτηση προς τον κ. Πρωθυπουργό:
Tι άλλαξε κ. Πρωθυπουργέ από πέρυσι τον Δεκέμβριο, όπου στη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής  στις Βρυξέλλες , εσείς ο ίδιος δηλώνατε πως «…Δεν έχουμε πετρέλαιο ή έστω όσο έχουμε βρει είναι ελάχιστο» (φωτο στο τέλος του κειμένου ) μέχρι σήμερα που το αρμόδιο υπουργείο δηλώνει ότι «…η χώρα διαθέτει πετρελαϊκό δυναμικό», διακινδυνεύοντας μάλιστα την εκτίμηση πως «…τα κοιτάσματα θα μπορούσαν να καλύπτουν το ένα τρίτο των ενεργειακών αναγκών της χώρας για τα επόμενα 30 χρόνια»;
Μετά το «Λεφτά Υπάρχουν» , όπου όπως αποδείχθηκε ….Δεν Υπήρχαν , και το «Δεν Έχουμε Πετρέλαιο» που αποδεικνύεται ότι … Εχουμε και παραέχουμε , τελικά τι να συμπεράνουμε κ. Πρωθυπουργέ;
Ότι  πρέπει  γενικά να πιστεύουμε TΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ  απ` αυτά που εσείς  ισχυρίζεστε , μήπως ;……
Παραδείγματος χάριν τι να πιστέψουμε όταν ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει καμία μυστική διπλωματία και καμία συμφωνία για συνεκμετάλευση των υδρογονανθράκων του Αιγαίου; To Αντίθετο μήπως;
………………..

Πάνος Καμμένος ... Τελικά υπάρχουν Έλληνες βουλευτές! ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ !!!

15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΥΛΗ

15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΥΛΗ

1.Κούλη τί ήταν ο Νενέκος; κλικ εδώ

2.Κούλη τι έκανε ο Κολοκοτρώνης στον Νενέκο;

3.Κούλη τί θα πεί “δίνω γη και ύδωρ”;

4.Κούλη τι θα πεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων;

5.Κούλη γνωρίζεις τον Κώδικα Τιμής της Σχολής Ευελπίδων; κλικ εδώ

6.Κούλη τί σημαίνει “χρησιμοποιώ την ΕΥΠ για οικογενειακή υπόθεση”;

7.Κούλη γιατί κάποιος να θέλει να γίνει ΑΓΕΕΘΑ άραγε; κλικ εδώ

8.Κούλη γιατί κάποιος επιτρέπει την κατάργηση του Γένους από τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές; Θες κανίβαλο λοχαγό από τη Σομαλία;

9.Κούλη γιατί κάποιος θα άφηνε να περάσουν ανεμπόδιστοι 4 εκατομμύρια εισβολείς από την Ασία;

10.Κούλη αν οι άντρες της τουρκικής στρατιάς Έβρου μαζί με τις οικογένειές τους αφήσουν τα όπλα, φορέσουν τα μαγιό και διαβούν το ποτάμι θα τους πεις “περάστε”;
11.Κούλη ποια η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων;

12.Κούλη τι είναι αυτό που έγινε αρχηγός της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων επί χούντας; Χουντικός, δημοκράτης, κομουνιστής ή κόλακας της εξουσίας (γλύφτης);

13.Κούλη πόσες φορές επιχείρησαν να σε αποστρατεύσουν και πόσες σε σώσανε;

14.Κούλη ποια είναι η έννοια της λέξης “στοά”;

15.Κούλη ποια η σχέση του Soros με την Πάντειο, η οποία φιγουράρει σε διάφορα βιογραφικά;

Εάν ο Κούλης απαντήσει σωστά και όχι τούρκικα που τα γνωρίζει απταίστως θα του χαρίσουμε βίντεο με τις περιπέτειες γνωστού νυμφιδίου στο κέντρο της κατεχόμενης από τους λαθροαλλοδαπούς Αθήνας.

Επίσης προσφέρουμε γεύμα σε αυτόν και όλη του την οικογένεια παρέα με την ΜΚΟ Assante.

Λίαν συντόμως στοιχεία του γνωστού σκανδάλου FRAGOS-GATE το οποίο βρίσκεται εν εξελίξει.

υγ. προς τους αναγνώστες μας: Επανερχόμαστε δριμύτεροι πολύ σύντομα. Η ΦΙΜΩΣΗ ΜΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΠ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΓΑΛΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ...

ΗΜΑΣΤΑΝ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΝΕΚΟΥΣ ΑΠΕΙΛΗ

http://hellenicrevenge.blogspot.com/2010/12/15.html

Ασφαλιστικά μέτρα κατά του army alert από τον Α/ΓΕΣ! " Ο ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΦΥΓΕΙ ΑΣΧΗΜΑ...ΕΜΟΙΑΣΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ?


"Μπορεί να μη συμφωνώ μ'αυτά που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μεχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες".

Δυστυχώς παρ όλη την καλή μας διάθεση να μην οξύνουμε την αντιπαράθεση μας με τον Α/ΓΕΣ, αφ' ενός λόγω του ότι η όλη διαδικασία είναι σε εξέλιξη, και αφ' ετέρου λόγω των αγίων ημερών των Χριστουγέννων, ο κ. Α/ΓΕΣ, φοβούμενος δεν γνωρίζω τι, συνεχίζει με τον ίδιο ανίερο τρόπο τις επιθέσεις του. Μας απειλεί ελπίζοντας στον εκφοβισμό μας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κάμψει το ηθικό μας.
Έλληνες bloggers, απευθύνομαι σε σας, ως ελεύθερος Έλληνας. Μετά την πρόσφατη άδικη περιπέτεια μου, την οποία όλοι γνωρίζετε, σήμερα το απόγευμα υπέστην νέα άδικη επίθεση. Οι αντίδικοι μου, σύσσωμοι αυτή την φορά, μου κοινοποίησαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητούν από την Δικαιοσύνη την φίμωση του armyalert.blogspot.com. με απώτερο σκοπό την πλήρη απαγόρευση της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Ζητούν να απαγορευτεί η οποιαδήποτε δημοσίευση σχετικά με τα πρόσωπα τους, βυσσοδομώντας με απύθμενη εμπάθεια εναντίον μου, επιχειρώντας να με συσχετίσουν για μία ακόμη φορά με άγνωστα παντελώς σε εμένα πρόσωπα.
Οι απειλές τους όμως ούτε μας τρομάζουν, και πολύ περισσότερο δεν μας τρομοκρατούν, απ εναντίας μας χαλυβδώνουν. Κυρίως γιατί ξέρω ότι έχω όλους ΕΣΑΣ! κοντά μου, και κυρίως τους ελεύθερους - σκεπτόμενους Έλληνες , που μου συμπαραστάθηκαν, και εξακολουθούν να μου συμπαρίστανται.
Σας καλώ όλους από σήμερα και έως τις 4 Ιανουαρίου 2011, και ώρα 10 π.μ. οπότε στο κτίριο 5 , της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας, θα συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα, να δώσουμε για άλλη μία φορά σύσσωμοι τον αγώνα για την Δημοκρατία, για την ελευθερία της σκέψης , την ελευθερία της διακίνησης των ιδεών, το δικαίωμα της κριτικής στην εξουσία, και κυρίως για την διαφύλαξη και την υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας.
Σας ευχαριστώ όλους σας.

Σπύρος Σταματόπουλος
Διαχειριστής army alert

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

15χρονοι μαθητές αντιστέκονται στη Νέα Τάξη Πραγμάτων...

ΠΡΟΓΚΗΞΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ....

Απλήρωτοι και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί χάλασαν την φιέστα της Διαμαντοπούλου οποία πήρε τον "πούλο" και ούτε που τόλμησε να αντιμετωπίσει τους διαμαρτυρόμενους εκπαιδευτικούς


Read more: http://tolimeri.blogspot.com/2010/12/blog-post_5296.html#ixzz18vNTGD2m

Ο Έλεγχος του Χρήματος ως Προϋπόθεση Ελευθερίας των ΛαώνΑρχικά μία ποσότητα ενός αγαθού ανταλλάσσετο με μία αντίστοιχη ποσότητα ενός άλλου αγαθού, που υπό συνθήκες ελεύθερης ανταλλαγής και οι δύο συναλλασσόμενοι θεωρούσαν ίσης αξίας. Στη συνέχεια τα μέταλλα, κυρίως ο χρυσός και ο άργυρος που ονομάσθηκαν και πολύτιμα, χρησιμοποιήθηκαν σαν εμπράγματη αξία κοινής αποδοχής, ανταλλάξιμη με όλα τα αγαθά, πράγμα που διευκόλυνε τις συναλλαγές και δημιούργησε την έννοια του Χρήματος.

Του Ηλία Σταμπολιάδη*
Για την αποφυγή νόθευσης της καθαρότητας των μετάλλων και επομένως και της αξίας των νομισμάτων η εκάστοτε εξουσία εξέδιδε νομίσματα φέροντα τη σφραγίδα της σαν ένδειξη κυρίως της αντιπροσωπευομένης αξίας τους και όχι της καθαρότητας τους.

Η νόθευση της καθαρότητας των νομισμάτων αποτέλεσε στοιχείο διαφθοράς της ίδιας της εξουσίας που κερδοσκοπούσε εις βάρος των υπηκόων της, οι οποίοι εκ των πραγμάτων ήταν υποχρεωμένοι να δέχονται την αναγραφόμενη αξία. Αυτό είχε σαν συνέπεια την εμφάνιση πληθωριστικών φαινομένων με την αύξηση της τιμής των αγαθών ενώ η μεταξύ τους σχέση, στο βαθμό κυρίως που εξαρτάται από τη δυσκολία παραγωγής τους κατά τόπους, παρέμενε σταθερή. Υπό αυτές τις συνθήκες ή εξουσία κάθε κράτους ή βασιλείου είχε το δικό της νόμισμα και ο χώρος επιρροής της ουσιαστικά ταυτίζετο με το χώρο αναγνώρισης του νομίσματος της. Υπό τις συνθήκες αυτές στις διακρατικές, διεθνείς συναλλαγές η ισοτιμία των νομισμάτων καθορίζετο κυρίως άμεσα από την αντίστοιχη καθαρότητα τους αλλά και έμμεσα κατά ένα τρόπο με βάση την ανταλλαξιμότητα τους με αγαθά στον τόπο συναλλαγής .

Το χάρτινο νόμισμα επινοήθηκε σαν απόδειξη του δικαιώματος απαίτησης της αντίστοιχης ποσότητας χρυσού ίσης αξίας με την εμφανιζόμενη στο χαρτί. Εγγυητής της ύπαρξης της αντίστοιχης ποσότητας χρυσού ήταν πάλι η εξουσία του τόπου στην επικράτεια της οποίας αναγνωρίζετο η αξία του χαρτονομίσματος. Η εξουσία μέσω της κεντρικής της Τράπεζας αρχικά φύλαγε σε θησαυροφυλάκια ποσότητες χρυσού αντίστοιχες με τα εκδιδόμενα χαρτονομίσματα. Η δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να δανείζει χρήματα, για τα οποία όχι μόνο ελάμβανε τόκο αλλά ο δανειζόμενος αναλάμβανε με συμβόλαιο την υποχρέωση να επιστρέψει τα δανειζόμενα ποσά έναντι υποθήκης περιουσιακών του στοιχείων, της έδινε τη δυνατότητα να εκδίδει νομίσματα αντίστοιχης αξίας που δεν αντιπροσωπεύοντο με χρυσό στο θησαυροφυλάκιο.

Η στατιστική ανάλυση και εμπειρία των συναλλαγών της κεντρικής τράπεζας έδειξε ότι θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της διατηρώντας στα θησαυροφυλάκια της πολύ λιγότερο χρυσό από το νόμισμα που έχει εκδώσει και ουσιαστικά να δημιουργεί χρήμα από τα χρέη των δανειζομένων. Στην αρχή η σχέση νέου χρήματος προς τα δάνεια ήταν 1:1 και στη συνέχεια θεωρητικοί οικονομολόγοι υπέδειξαν ότι η σχέση αυτή μπορεί να γίνει 4:1, ενώ σήμερα έχει φθάσει στο 9:1.

Το δικαίωμα χρηματικών συναλλαγών παραχωρήθηκε και σε ιδιωτικές τράπεζες οι οποίες για κάθε μονάδα χρημάτων που έχουν σαν καταθέσεις δικαιούνται να δανείζονται από την κεντρική τράπεζα, με χαμηλό επιτόκιο, πολλαπλάσια ποσά και να τα δανείζουν στους πολίτες με υψηλότερο. Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες δανείζουν χρήματα που στην ουσία δεν είναι δικά τους και πλουτίζουν εις βάρος των πολιτών. Σε όλα αυτά θα πρέπει να υπολογίσει κανείς και τα λεγόμενα τραπεζικά προϊόντα με τη χρήση των οποίων οι τράπεζες δημιουργούν κέρδη όπως π.χ. οι συναλλαγές των πολιτών μεταξύ τους στις οι οποίες δεν γίνεται ανταλλαγή χρημάτων αλλά χρήση πιστωτικών καρτών, για να μη αναφέρουμε τη διαχείριση των ομολόγων ακόμη και των λεγομένων τοξικών προϊόντων που δεν αντιπροσωπεύουν παρά αέρα κοπανιστό, καπηλευόμενες την καλλιεργούμενη κερδοσκοπική μανία των πολιτών όπως έγινε με το χρηματιστήριο στην Ελλάδα και τα οικιστικά δάνεια στην Αμερική. Οι ιδιωτικές τράπεζες επομένως κερδοσκοπούν, κυρίως εις βάρος των οφειλετών τους, κατά παραχώρηση της εξουσίας, μέλη της οποίας είναι συνήθως και στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Πέρα από τον εύκολο πλουτισμό των ιδιωτικών τραπεζών δεν θα πρέπει να διαφεύγει την προσοχή μας ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας και ο τρόπος που επηρεάζει την οικονομία της επικράτειας με την ικανότητα της να εκδίδει νέο χρήμα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αρχικά τα εκδιδόμενα χαρτονομίσματα ανταποκρίνοντο σε αντίστοιχη αξία χρυσού στα θησαυροφυλάκια και ακολούθως σε αντίστοιχα δάνεια προς οφειλέτες, επομένως τα εκδιδόμενα νομίσματα αντιπροσώπευαν εμπράγματες αξίες.

Η καλοπροαίρετη διαχείριση της κεντρικής τράπεζας έδειξε ότι η σχέση κυκλοφορούντος χρήματος προς την εμπράγματη αξία που το εγγυάτο (δάνεια συν χρυσός) μπορεί να αυξάνει με βάση τον πολύ απλό φυσικό νόμο της παραγωγικότητας μιας επένδυσης. Εάν τα επιπλέον εκδιδόμενα χρήματα επενδύονται σε αναπτυξιακά έργα δημιουργούν νέο πλούτο που δικαιώνει την προκαταβολική έκδοση των επιπλέον αυτών χρημάτων που τελικά δεν μειώνουν την αγοραστική ικανότητα ούτε δρουν δυσμενώς στην διεθνή ισοτιμία του νομίσματος. Εάν όμως το επιπλέον εκδιδόμενο νόμισμα διοχετεύεται στην κατανάλωση αυξάνοντας τεχνητά την αγοραστική ικανότητα των πολιτών, χωρίς να αυξάνει την παραγωγικότητα τους, δημιουργεί πληθωριστικές τάσεις και επιδρά δυσμενώς στην διεθνή ισοτιμία του νομίσματος. Σε ένα ευνομούμενο κράτος η κεντρική τράπεζα με την ικανότητα της να εκδίδει νέο χρήμα ρυθμίζει και επηρεάζει την οικονομία της χώρας προς όφελος των πολιτών της. Όταν ο Γάλλος πρόεδρος de Gaulle ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογο του Eisenhower να εξαργυρώσει τα δολάρια που είχε διαθέσιμα η Γαλλία με την αντίστοιχη ποσότητα χρυσού έλαβε την απάντηση ότι τα δολάρια δεν αντιπροσωπεύουν χρυσό αλλά την παραγωγικότητα της αμερικανικής οικονομίας. Ένα κράτος που εκδίδει περισσότερα χρήματα από αυτά που αντιπροσωπεύει η παραγωγικότητα της χώρας του τότε δημιουργεί πληθωρισμό και την υποβάθμιση της διεθνούς ισοτιμίας του νομίσματος του.

Αντίστοιχα εάν ένα κράτος δανεισθεί συνάλλαγμα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες εισαγωγής παραγωγικών αγαθών, που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα του τότε η απόδοση της επένδυσης εγγυάται την αποπληρωμή του δανείου και είναι επιθυμητή. Εάν το δανειζόμενο συνάλλαγμα διατίθεται στην εισαγωγή καταναλωτικών αγαθών που δεν παράγει η χώρα, π.χ αυτοκινήτων, καθ’ υπέρβαση των εξαγωγών δεν εξασφαλίζει την αποπληρωμή του δανείου, που επαυξάνεται με τους τόκους, επιβαρύνοντας τις μελλοντικές γενεές και θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ανεξαρτησία έναντι των απαιτήσεων των δανειστών. Στην Ελλάδα αυτό έγινε κυρίως επί κυβερνήσεων Α. Παπανδρέου που στήριξαν την παραμονή τους στην εξουσία σε μία πρόσκαιρη αύξηση της καταναλωτικής ευημερίας των πολιτών η οποία δεν ανταποκρίνετο στην αύξηση της παραγωγικότητας τους. Σήμερα η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου δανείζεται νέα χρήματα με δυσμενέστερους όρους για την αποπληρωμή των προηγουμένων δανείων υποθηκεύοντας την εθνική μας κυριαρχία με την υπογραφή του μνημονίου και της σύμβασης δανεισμού.

Επί κυβερνήσεων Κ. Σημίτη η Ελλάδα παραιτήθηκε από την δυνατότητα έκδοσης δικού της χρήματος έχοντας αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών αλλά και ελλιπές ισοζύγιο εξόδων του κράτους έναντι των εσόδων του. Η αδυναμία εκτύπωσης εθνικού νομίσματος και η διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα είχε σαν φυσική συνέπεια την αύξηση των αναγκών εξωτερικού δανεισμού σε ένα σκληρό νόμισμα που η Ελλάς δεν μπορεί να αποπληρώσει με αποτέλεσμα την υποταγή της σε επιτήρηση και την υποθήκευση της εθνικής της κυριαρχίας στην ΕΚΤ, την ΕΕ και το ΔΝΤ (τρόϊκα). Η αναγκαστική χρήση του σκληρού ευρώ καθιστά ακριβά τα παραγόμενα προϊόντα, π.χ τον τουρισμό, που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα ξένα με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η ανάπτυξη που θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την κρίση και την υποτέλεια.

Ο φυσικός νόμος της παραγωγικότητας που αναφέρθηκε στα προηγούμενα επιβάλει εκ των πραγμάτων την μείωση του βιοτικού μας επιπέδου στο επίπεδο της παραγωγής μας. Δυστυχώς η παρουσία της τρόϊκα στην Ελλάδα αποσκοπεί στην δημιουργία συνθηκών που θα εξασφαλίσουν την αποπληρωμή του χρέους εις βάρος του λαού χωρίς να εγγυάται την ανάπτυξη της χώρας. Η τρόϊκα μέσω της, κατ’ επίφαση, κυβέρνησης επιβάλλει μέτρα τα οποία κρίνει αναγκαία και στα οποία το κυβερνούν κόμμα αντιτίθετο σθεναρώς όταν ευρίσκετο στην αντιπολίτευση και η τότε κυβέρνηση προσπάθησε να προτείνει αντίστοιχα μέτρα σε ηπιότερο βαθμό από αυτόν της τρόϊκα. Τελικά η ένταξη μας στην ΟΝΕ ήταν μία ατυχής επιλογή διότι έχοντας μικρότερη παραγωγικότητα από τις ισχυρότερες χώρες κάναμε τη χώρας λιγότερο ανταγωνιστική. Χάνοντας τη δυνατότητα έκδοσης δικού της νομίσματος η χώρα έχασε τον έλεγχο της δημοσιονομικής της πολιτικής και της ισοτιμίας του νομίσματος της. Η δήθεν εξασφάλιση που θα μας προσέφερε η ένταξη μας σε ένα σκληρό νόμισμα αποδείχθηκε μία ψεύτικη ελπίδα ή ακόμη και παγίδα.

Υπό τις παρούσες συνθήκες εάν δεν φύγουμε από την ΟΝΕ και δεν επιστρέψουμε στην ανεξαρτησία που μας δίνει η δυνατότητα έκδοσης δικού μας νομίσματος όχι μόνο θα πτωχεύσουμε, μεταπίπτοντας στο επίπεδο της παραγωγικότητας μας, αλλά θα χάσουμε και την εθνική μας κυριαρχία. Επιστρέφοντας στη δραχμή, θα πτωχεύσουμε έτσι και αλλιώς μεταπίπτοντας στο ίδιο επίπεδο της παραγωγικότητας μας, όπως θα συμβεί άλλωστε ακόμη και αν παραμείνουμε στο ευρώ, όμως μακροπρόθεσμα θα εξασφαλίσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία, που είναι ο μόνος εγγυητής της οικονομικής μας ανάπτυξης αλλά και της βιωσιμότητας μας. Αυτό σίγουρα θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο ευρώ διότι θα τεθούν οι προϋποθέσεις να ακολουθήσουν και άλλες χώρες με αποτέλεσμα το ευρώ θα υποχωρήσει έναντι του δολαρίου και η Ευρώπη να χάσει τη δυνατότητα ενός κυρίαρχου ρόλου στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα. Βλέπουμε ότι Η Ελλάδα, στην απελπισία και την κατάντια της, μπορεί να επηρεάσει τα διεθνή πράγματα σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που αντιστοιχεί την οικονομική της δυνατότητα. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε έναν Θεμιστοκλή (στρατηγό), ένα Καποδίστρια (κυβερνήτη) και έναν Σόλωνα (νομοθέτη) και όχι τους προδότες στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση που μας κυβερνούν σήμερα υπό τη σκέπη του ανήμπορου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η μόνη ασφαλής για εμάς περίπτωση παραμονής στο ευρώ θα είναι η ίδρυση μίας ενωμένης Ευρώπης που θα λειτουργεί ως μία οικονομική μονάδα όπου η κεντρική τράπεζα, ως ο μόνος εξουσιοδοτημένος εκδότης του νομίσματος, θα έχει την οικονομική ευθύνη για όλες τις χώρες και η κάθε χώρα δεν θα έχει ανάγκη να δανείζεται τα χρήματα που χρειάζεται διότι οι ανάγκες της θα ρυθμίζονται από τον ίδιο κεντρικό φορέα αδιακρίτως και ισότιμα για όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Σε αυτή την περίπτωση η Ευρώπη θα δανείζεται εάν χρειαστεί και όχι η κάθε χώρα ξεχωριστά. Σήμερα τα ισχυρά κράτη κερδοσκοπούν εις βάρος των ασθενεστέρων και τα πονηρά περί δημιουργίας ενός μαλακού ευρώ για τις χώρες του Νότου, τα επονομαζόμενα γουρούνια PIGS (Portugal, Ireland, Greece, Spain), έναντι του σκληρού ευρώ του Βορρά δεν είναι παρά προφάσεις εν ανομίες. Εάν για την επιβίωση των λαών της Ευρώπης η συνένωση τους σε μία οικονομική και πολιτική οντότητα είναι ιστορικά επιβεβλημένη, όπως προβλέπουν και πιστεύουν οι Ευρωπαϊστές, τότε αυτό πρέπει να γίνει υπό ίσους όρους για όλα τα μέλη της, που δεν θα συμμετέχουν πλέον σαν κράτη μέλη αλλά σαν πρόσωπα, Ευρωπαίοι πολίτες και η εθνική τους καταγωγή θα αποτελεί μεν πολιτιστική αλλά όχι και πολιτική ετερότητα. Βλέπε Η.Π.Α.
* Ο Ηλίας Σταμπολιάδης είναι Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, elistach@mred.tuc.gr, http://www.mred.tuc.gr/cv/stamboliadis.pdf